Yrityssiivoukset luotettavasti

Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Korpilahti, Leivonmäki, Kangasniemi,
Hirvensalmi ja Luhanka

Yrityssiivous Siivouspalveluita yrityksille keski-Suomessa

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut on luo­tet­ta­va ja moni­puo­li­nen sii­vousa­lan ammat­ti­lai­nen. Tar­joam­me kor­kea­laa­tui­sia sii­vous­pal­ve­lui­ta yri­tyk­sil­le ja talo­yh­tiöil­le Kes­ki-Suo­men alu­eel­la. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat mm. toi­mis­to­sii­vouk­set, muut­to­sii­vouk­set, raken­nus­sii­vouk­set, rap­pusii­vouk­set ja ikkunanpesut. 

Puhtaat tilat lisäävät asumisen ja työskentelyn laatua

Tyy­ty­väi­set asiak­kaat ovat toi­min­tam­me läh­tö­koh­ta. Teem­me töi­tä työ­pai­koil­la, kodeis­sa, jul­ki­sis­sa tilois­sa sekä raken­nus­työ­mail­la, kos­ka haluam­me, että sinul­la on tur­val­li­nen ja viih­tyi­sä ympä­ris­tö, jos­sa elää ja työs­ken­nel­lä. Pit­kät ja luot­ta­muk­sel­li­set asia­kas­suh­teet ovat toi­min­tam­me kul­ma­ki­viä, ja sik­si meil­le on tär­ke­ää, että sinä olet sii­vouk­sen tasoon aina tyytyväinen. 

Laa­tu 
Me sii­voam­me jul­ki­set tilat, toi­mis­tot, kodit ja työ­pai­kat kuin omam­me. Sii­vous­koh­tees­ta ja sii­vouk­sen laa­juu­des­tariip­pu­mat­ta, työn­jäl­kem­me on aina ensiluokkaista.

Jous­ta­vuus
Jokai­nen työ­paik­ka ja jokai­nen koti on eri­lai­nen, sik­si me tar­joam­me juu­ri sinun tar­pei­sii­si rää­tä­löi­ty­jä pal­ve­lui­ta. Perus­pa­ket­tiem­me lisäk­si valit­ta­va­na­si on lukui­sia lisäpalveluita. 

Luo­tet­ta­vuus
Me tie­däm­me, kuin­ka tär­ke­ää on, että sinä voit luot­taa sii­voo­jaa­si. Sik­si me pidäm­me aina kiin­ni sovi­tus­ta ja teem­me sen, min­kä lupaamme. 

Tut­tu sii­voo­ja
Kotien ja työ­paik­ko­jen sii­vouk­ses­ta huo­leh­ti­vat aina samat, tutut ammat­ti­lai­set, jot­ka sinä tun­net ja jot­ka tun­te­vat sinun toiveesi. 

Asia­kas­tyy­ty­väi­syys
Pie­nes­sä per­hey­ri­tyk­ses­säm­me asiak­kais­ta huo­leh­di­taan hyvin. Me pal­ve­lem­me sinua aina erin­omai­sel­la hin­ta-laa­tusuh­teel­la, puh­tau­des­ta tinkimättä! 

Siivouspalvelut yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin

Tar­joam­me yri­tys­asiak­kail­le ja talo­yh­tiöil­le sekä ker­ta­luon­tois­ta sii­vous­pal­ve­lua että yllä­pi­to­sii­vous­ta jat­ku­val­la sopi­muk­sel­la. Tyy­pil­li­siä sii­vous­koh­tei­tam­me ovat eri­lai­set toi­mis­tot, jul­ki­set tilat, talo­yh­tiöi­den tilat kuten por­ras­käy­tä­vät sekä raken­nus­työ­maat ja työ­mai­den parak­ki­ko­pit. Sii­vous­pal­ve­lum­me kat­taa niin viik­ko­sii­vouk­set kuin muut­to- ja suur­sii­vouk­set­kin. Olem­me valin­ta­si, kun etsit asian­tun­te­vaa sii­vous­pal­ve­lua arjen helpotukseksi! 

Miksi valita juuri meidät?

Viih­tyi­sä ja toi­mi­va arki edel­lyt­tää puh­tai­ta puit­tei­ta niin koto­na kuin työ­pai­kal­la. Eten­kin kovas­sa käy­tös­sä ole­vat yhtei­set tilat, kuten työ­pai­kan sosi­aa­li­ti­lat ja talo­yh­tiön rap­pu­käy­tä­vät likaan­tu­vat nopeas­ti. Sik­si onkin tär­ke­ää huo­leh­tia näi­den tilo­jen puh­tau­des­ta sään­nöl­li­ses­ti. Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut huo­leh­tii asian­tun­te­vas­ti eri­lais­ten jul­kis­ten ja yksi­tyis­ten tilo­jen puh­tau­des­ta puo­les­ta­si! Me sii­voam­me työ­pai­kat, raken­nus­työ­maat ja muut tilat edul­li­sin hin­noin, aina luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja ammattitaidolla. 

Kiinnostuitko siivouspalveluistamme?

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää! 
Soita 000 000 0000