Toimistosiivoukset

Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Korpilahti, Leivonmäki, Kangasniemi,
Hirvensalmi ja Luhanka

Puhdas ja viihtyisä työpaikka on turvallisen ja tehokkaan työnteon edellytys

Siis­ti ja innos­ta­va työym­pä­ris­tö tuo lisä­puh­tia työ­päi­viin ja on olen­nai­nen osa työs­sä­jak­sa­mis­ta. Puh­taat ja viih­tyi­sät tilat vies­ti­vät myös yri­tyk­se­si arvois­ta. Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut tar­jo­aa luo­tet­ta­vaa toi­mis­to­sii­vous­pal­ve­lua Kes­ki-Suo­men alu­eel­la. Toi­mis­to­sii­vouk­sis­sam­me panos­tam­me pit­kä­ai­kai­siin ja luot­ta­muk­sel­li­siin asia­kas­suh­tei­siin, joi­den edel­ly­tyk­se­nä on kor­kea­laa­tui­nen työnjälkemme.

Ylläpidä toimiston puhtautta säännöllisellä siivouksella

Hel­po­ta työ­paik­ka­si arkea ja paran­na työn­te­ki­jöi­de­si viih­ty­vyyt­tä teke­mäl­lä sään­nöl­li­nen toi­mis­to­sii­vous­so­pi­mus kans­sam­me! Sään­nöl­li­nen sii­vous takaa, että toi­mis­tos­sa on aina puh­taat pin­nat ja työn­te­ko on muka­vaa. Muis­tat­han, että toi­mis­to ja kokous­ti­lat toi­mi­vat myös yri­tyk­sen käyn­ti­kort­ti­na, ja viih­tyi­sis­sä tilois­sa on muka­vam­pi tava­ta myös asiak­kai­ta ja yhteistyökumppaneita. 

Toimistosiivous juuri niin usein kuin sinä haluat 

Toi­mis­to­sii­vouk­set voi­daan sopia teh­tä­väk­si ker­ran tai kak­si ker­taa vii­kos­sa, ker­ran kuu­kau­des­sa tai asiak­kaan toi­vei­den mukaan. Sii­vouk­sen sisäl­tö sovi­taan aina yhdes­sä asiak­kaan kans­sa ja toi­mis­to­sii­vous toteu­te­taan sovit­tu­na ajan­koh­ta­na asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti. Mikä­li toi­mis­ton­ne kai­paa aluk­si hie­man kat­ta­vam­paa sii­vous­ta, rää­tä­löi­dään sel­lai­nen tei­dän tar­pei­siin­ne ja jat­ke­taan saa­vu­te­tun puh­taus­ta­son yllä­pi­toa sään­nöl­li­sel­lä toimistosiivouksella! 

Heräsikö sinulla kysymyksiä toimistosiivouksesta?

Toimistosiivoukset ammattitaidolla ja työntekoanne häiritsemättä

Ammat­ti­tai­toi­set työn­te­ki­jäm­me huo­leh­ti­vat kaik­kien koh­tei­dem­me sii­vouk­ses­ta työn­jäl­jes­tä tin­ki­mät­tä. Pyrim­me sii­hen, että toi­mis­to­sii­vouk­ses­ta vas­taa aina sama tut­tu sii­voo­ja. Toi­mis­to­sii­vouk­sen toteu­te­taan joko yksin tai työ­pa­reit­tain, jol­loin vähin­tään toi­nen sii­voa­jis­ta on entuu­des­taan tut­tu. Sii­vouk­set toteu­te­taan usein toi­mis­ton aukio­loai­koi­na, mut­ta pyrim­me aina sii­hen, että sii­vouk­ses­ta aiheu­tui­si mah­dol­li­sim­man vähän häiriötä. 

Laadukkaat siivousvälineet ja ekologiset puhdistusaineet 

Käy­täm­me toi­mis­to­sii­vouk­sis­sa aina sii­hen tar­koi­tet­tu­ja kor­kea­laa­tui­sia työ­vä­li­nei­tä sekä eko­lo­gi­sia puh­dis­tusai­nei­ta. Huo­leh­dim­me aina työ­vä­li­nei­dem­me puh­tau­des­ta ja kun­nos­ta jokai­sen sii­vous­ker­ran välil­lä. Käy­täm­me yleen­sä toi­mis­ton omaa imu­ria, mut­ta tar­vit­taes­sa voim­me tuo­da imu­rin myös muka­nam­me. Sii­vous­ko­neet, -väli­neet ja -aineet ovat jokai­sen asiak­kaan tiloi­hin mitoi­tet­tu­ja, ja työt hoi­de­taan toi­mis­to­sii­vouk­sen ammattimenetelmin. 
shutterstock_1401013190

Mitä välineitä käytämme?

Hepa suo­dat­ti­mel­la varus­tet­tu Nil­fisk-sar­jan pölynimuri

Etto­re Pro­fes­sio­nal -ikku­nan­pe­su­vä­li­neet 

UNGER HYDROPOWER -ikku­nan­pe­su­ko­ne ikku­noi­den ulko­pe­suvar­ten 

Sap­pax Pro­fes­sio­nal -lattiasii­vous­vä­li­neet

Sii­vousai­nei­na käy­täm­me Tana pro­fessionalin sekä Green caren laa­duk­kai­ta ja tur­val­li­sia aineita

Toimistosiivous

Mitä kaikkea toimistosiivoukseen sisältyy? 

 • Toi­mis­ton yllä­pi­to­sii­vous: 

  • Pöly­jen pyy­hin­tä vapail­ta pin­noil­ta ja tasoil­ta (kat­se­kor­keu­den ala­puo­lel­ta)  
  • Lat­tioi­den nih­keä- tai kos­tea­pyy­hin­tä mate­ri­aa­lin mukai­ses­ti  
  • Lat­tioi­den ja mat­to­jen imu­roin­ti 
  • Ovien lasien vesi­liu­kois­ten tah­ro­jen puh­dis­tus 
  • Aulan ja käy­tä­vien sii­vous 
  • Neu­vot­te­lu­ti­lo­jen, arkis­to­jen ja varas­to­ti­lo­jen sii­vous (kos­tea­pyy­hin­tä ja ros­kien tyh­jen­nys) 
  • Likaan­tu­nei­den ovien ja oven­pie­lien puh­dis­tus 
  • Valo­kat­kai­si­joi­den pyy­hin­tä 
  • Keit­tiön- ja kah­vi­huo­neen sii­vous (Näky­vil­lä ole­vien pin­to­jen puh­dis­tus)  
  • Sosi­aa­li­ti­lo­jen sii­vous 
  • Ros­ka­pus­sien vaih­to ja toi­mi­tus 
  • WC-tilo­jen sii­vous (wc-kalus­tei­den, pei­lien, lavu­aa­rien ja lat­tioi­den puh­dis­tus sekä sani­teet­ti­tar­vik­kei­den täyt­tö) 
    

  Sani­teet­ti­tar­vik­keet: 

  • Voit tila­ta kaut­tam­me lisä­mak­sus­ta myös kaik­ki tar­vit­ta­vat sani­teet­ti­tar­vik­keet toi­mis­toon. Huo­leh­dim­me puo­les­ta­si tar­vit­taes­sa esi­mer­kik­si käsi­pyyh­kei­den, wc-pape­rin, käsi­saip­puoi­den ja -voi­tei­den sekä desin­fioin­tiai­nei­den sään­nöl­li­ses­tä täyttämisestä. 
 • Toi­mis­ton suur­sii­vous ja ikku­nan­pe­su ker­ran vuo­des­sa: 

  • Pöly­jen pyy­hin­tä lat­tias­ta kat­toon 
  • Kaik­kien taso­jen pyy­hin­tä 
  • Lattioi­den perus­pe­su (tar­vit­taes­sa) 
  • Sosi­aa­li­ti­lo­jen­sii­vous (kaa­pit) 
  • Keit­tiön perus­teel­li­nen sii­vous (mm. hel­lan ja jää­kaa­pin takaa) 
  • Kah­vi­huo­neen sii­vous 
  • Roska­pus­sien vaih­to ja toi­mi­tus (ros­ka-astioi­den pesu) 
  • Pape­rei­den ja saip­puoi­den täyt­tö ja toi­mi­tus 
  • Ikku­noi­den pesu 

   

  Muut pal­ve­lut tar­peen mukaan: 

  • Kuk­kien kas­te­lu  
  • Aamu­kah­vin keit­to ja muut asiak­kaan toi­vo­mat työt 

Kiinnostuitko toimistosiivouspalveluistamme?

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan yri­tyk­se­si tar­pei­ta vas­taa­vat toimistosiivouskokonaisuus!

Soita 000 000 0000