Suursiivous

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki ja Vantaa sekä
Jyväskylä, Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Leivonmäki,
Kangasniemi, Hirvensalmi ja Luhanka

Suursiivous kun on aika puhdistaa koti lattiasta kattoon 

Län­si­väy­län Raken­nus- ja Sii­vous­pal­ve­lut toteut­taa perus­teel­li­set suur­sii­vouk­set ammat­ti­tai­dol­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la (pl. Hel­sin­gin kes­kus­tan alue) sekä Kes­ki-Suo­men alu­eel­la. Suur­sii­vouk­ses­sa sii­voam­me koti­si kir­jai­mel­li­ses­ti lat­tias­ta kat­toon. Se on erin­omai­nen kei­no siis­tiä pai­kat juh­la­kun­toon jou­lun, lak­kiais­ten, syn­ty­mä­päi­vien tai jon­kin muun tär­keän tilai­suu­den lähes­tyes­sä. Suur­sii­vouk­sen voit tila­ta kotii­si kos­ka tahansa!

Koti juhlakuntoon perusteellisella suursiivouksella 

Suur­sii­vouk­ses­sa sii­voam­me koti­si taval­lis­ta perus­teel­li­sem­min. Tavoi­te on puh­dis­taa kaik­ki pin­nat pint­ty­neim­mäs­tä­kin lias­ta. Suur­sii­vous kan­nat­taa teet­tää aina­kin ker­ran vuo­des­sa – siis­teyt­tä on täl­löin hel­pom­pi pitää yllä. Tilaa­mal­la suur­sii­vouk­sen voit olla var­ma, että asun­to tulee ker­ral­la puh­taak­si. Suur­sii­vous kes­tää noin 4–10 tun­tia riip­puen asun­non koos­ta ja läh­tö­ti­lan­tees­ta. Suur­sii­vous on suo­si­tel­ta­vaa suo­rit­taa ennen nor­maa­li­sii­vous­ta, ja se on lois­ta­va start­ti myös ennen sään­nöl­li­sen yllä­pi­to­sii­vouk­sen aloi­tus­ta. Suur­sii­vouk­ses­sa on aina vähin­tään kak­si sii­voo­ja paikalla.

Mitä kaikkea suursiivous sisältää? 

 • Mat­to­jen imu­roin­ti ja tuuletus
 • Lat­tioi­den ja lat­tia­lis­to­jen imurointi
 • Lat­tian ja lat­tia­lis­to­jen nih­keä- ja kosteapyyhintä
 • Pöly­jen pyy­hin­tä, myös kor­keat ylä­pö­lyt ja muut vai­keat paikat
 • Sei­nien pyyhintä
 • Lamp­pu­jen pyyhintä
 • Ver­ho­tan­ko­jen pyyhintä
 • Pöly­jen pyy­hin­tä tauluista
 • Sei­nä­teks­tii­lien imu­roin­ti tai tuuletus
 • Kaa­pis­to­jen ovien pyyhintä
 • Vit­rii­nien lasio­vien pyyhintä
 • Läm­pö­pat­te­rei­den pyyhintä
 • Ilman­vaih­to­vent­tii­lien pyyhintä
 • Lasi­pin­to­jen ja pei­lien kiillotus
 • Välio­vien ja ovien­kar­mien pyyhintä
 • Valo­kat­kai­si­mien ja pis­to­rasioi­den pyyhintä
 • Teks­tii­li­huo­ne­la­ku­jen ja huo­ne­ka­lu­jen imu­roin­ti kaut­taal­taan mm. soh­vat ja tuolit
 • Sau­nan ja kyl­py­huo­neen perus­teel­li­nen pesu, pesu­ti­lo­jen lat­tia­kai­vo­jen puh­dis­tus sekä kaa­ke­lei­den pesu, WC-istui­men puh­dis­tus sisäl­tä ja ulkoa
 • Keit­tiön puh­dis­tus: kaik­ki pin­nat, tasot ja allas, kaa­pis­to­jen ja kodin­ko­nei­den pyy­hin­tä, lie­si­tuu­let­ti­men puh­dis­tus, lie­den sekä jää­kaa­pin puh­dis­tus sisäl­tä (jos on tyh­jä­nä) ja ulkoa (siir­tä­mi­nen asiak­kaan vastuulla)
 • Lisä­pal­ve­lui­na muut sii­vous­työt asiak­kaan toi­vei­den mukaan

Tiesitkö, että voit saada siivouspalveluista kotitalousvähennystä?

Vuon­na 2022 koti­ta­lous­vä­hen­nys on 60 % työ­no­suu­des­ta 3500 € asti. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä 7000 euroa vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä voi vähen­tää 60 pro­sent­tia ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin kuu­lu­val­le yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sel­le mak­se­tus­ta työ­kor­vauk­ses­ta. Vuo­tui­nen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa.

Eikö perussiivous enää riitä?

Oli­si­ko aika puh­dis­taa kodin pin­noil­ta pint­ty­neim­mät­kin liat? Ota yhteyt­tä, niin sovi­taan ajan­koh­ta suursiivoukselle!

Soita 000 000 0000