Luotettavat siivouspalvelut kotitalouksille

Jyväskylä, Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Leivonmäki,
Kangasniemi, Hirvensalmi, Luhanka ja KORPILAHTI

Puhtaampi koti  helpompi arki 

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut on luo­tet­ta­va ja moni­puo­li­nen sii­vousa­lan ammat­ti­lai­nen. Haluam­me teh­dä arjes­ta­si hie­man hel­pom­paa huo­leh­ti­mal­la koti­si siis­tey­des­tä juu­ri sinun toi­vei­de­si mukaan. Pal­ve­lem­me sinua pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sekä Kes­ki-Suo­men alu­eel­la, joko ker­ta- tai sopi­mus­sii­vouk­sel­la. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat mm. yllä­pi­to­sii­vouk­set, suur­sii­vouk­set, muut­to­sii­vouk­set, remont­ti­sii­vouk­set ja ikkunanpesut. 

Huo­mioit­han, että emme tee sii­vouk­sia Hel­sin­gin ydin­kes­kus­tan alueella.

Puhtaissa kodeissa asuvat tyytyväiset asiakkaat 

Tyy­ty­väi­set asiak­kaat ovat toi­min­tam­me läh­tö­koh­ta. Teem­me töi­tä kodeis­sa ja haluam­me, että asiak­kaam­me voi­vat naut­tia pal­ve­luis­tam­me ilman huo­len häi­vää. Sik­si panos­tam­me aina pit­kiin ja luot­ta­muk­sel­li­siin asia­kas­suh­tei­siin. Kun tilaat sii­vouk­sen meil­tä, voit olla var­ma, että koti­si puh­tau­des­ta huo­leh­tii aina sama tut­tu ja tur­val­li­nen sii­voo­ja ja pala­tes­sa­si sinua odot­taa aina yhtä puh­taan rai­kas koti. 

Säästä aikaa ja vaivaa – Anna meidän huolehtia kotisi siivouksesta

Laa­tu
Me sii­voam­me koti­si kuin omam­me. Sii­vous­koh­tees­ta ja sii­vouk­sen laa­juu­des­ta riip­pu­mat­ta, sinua odot­taa takuul­la puh­das koti. 

Jous­ta­vuus
Jokai­nen koti on eri­lai­nen ja sik­si myös sii­vous­tar­peet ovat eri­lai­sia. Me huo­leh­dim­me juu­ri sinun koti­si näköi­ses­tä siivouksesta. 

Luo­tet­ta­vuus
Me tie­däm­me, että luot­ta­mus on jokai­sen sii­vous­pal­ve­lun kul­ma­ki­vi. Teem­me­hän työ­tä sinun kodissasi. 

Tut­tu sii­voo­ja
Koti­si sii­vouk­ses­ta huo­leh­tii aina sama tut­tu ja luo­tet­ta­va ammat­ti­lai­nen, jon­ka sinä tun­net ja joka tun­tee sinun toiveesi. 

Asia­kas­tyy­ty­väi­syys
Pie­nes­sä per­hey­ri­tyk­ses­säm­me asiak­kais­ta huo­leh­di­taan hyvin. Me pal­ve­lem­me sinua aina erin­omai­sel­la hin­ta-laa­tusuh­teel­la, puh­tau­des­ta tinkimättä! 

Tutustu palveluumme ennen sitoutumista –  Tilaa kolmen tunnin kokeilusiivous hintaan 100€ 

Tun­tuu­ko sii­vous­pal­ve­lun osta­mi­nen vie­raal­ta aja­tuk­sel­ta? Ei hätää! Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­luil­ta saat kol­men tun­nin kokei­lusii­vouk­sen hin­taan 100€. Kokei­lusii­vouk­sen ansios­ta sinä saat mah­dol­li­suu­den tutus­tua pal­ve­luum­me ilman sitou­tu­mis­ta, ja me puo­les­tam­me pys­tym­me rää­tä­löi­mään sii­vouk­sen sisäl­lön juu­ri sinun tar­pei­de­si ja koti­si puh­taus­vaa­ti­mus­ten mukai­sek­si. Kokei­lusii­vouk­sen jäl­keen las­kem­me sinul­le tar­jouk­sen koti­si sään­nöl­li­ses­tä puh­taa­na­pi­dos­ta! Huo­mioit­han, että mikä­li koti kai­paa suu­rem­paa sii­vous­ta, yli­me­ne­vät tun­nit las­ku­te­taan nor­maa­lien tun­ti­hin­to­jen mukaan. 

Heräsikö sinulla kysymyksiä siivouspalveluista?

Monipuoliset palvelut helpompaan elämään 

Meil­tä saat nor­maa­lin koti­sii­vouk­sen lisäk­si myös pal­jon mui­ta eri­lai­sia lisä­pal­ve­lu­ja hel­pot­ta­maan arkea­si. Huo­leh­dim­me mie­lel­läm­me puo­les­ta­si sili­tys­vuo­ris­ta, puh­tais­ta laka­nois­ta, raik­kaak­si tam­pa­tuis­ta matois­ta ja puti­puh­taas­ta jää­ka­pis­ta, johon on muka­va tuo­da vii­kon ruo­kaos­tok­set. Autam­me sinua tar­vit­taes­sa myös kaup­pa­reis­suis­sa, asioi­den hoi­dos­sa ja arjen muis­sa aska­reis­sa. Voi­si­ko enää hel­pom­paa olla? 

Siivouslahjakortti – Hetki omaa aikaa 

Mitä jos antai­sit lähei­sel­le­si tai ystä­väl­le­si lah­jak­si pie­nen palan arjen luk­sus­ta? Yllä­tä lähei­se­si sii­vous­lah­ja­kor­til­la, jol­la lah­jan saa­ja voi tila­ta ammat­ti­tai­toi­set sii­voo­jat kotiin­sa halua­ma­naan ajankohtana.

lvrs-lansivaylan-siivous-rakennus

Miksi valita juuri meidät? 

Onko arki kii­reis­tä, eikä sii­vouk­seen tah­do riit­tää voi­mia tai aikaa? Haluai­sit­ko kui­ten­kin pit­kän päi­vän päät­teek­si pala­ta puh­taa­seen ja raik­kaa­seen kotiin, mak­sa­mat­ta itseä­si kipeäk­si?  Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut on vas­taus ongel­mii­si. Me sii­voam­me koti­si kiil­tä­vän puh­taak­si edul­li­sin hin­noin, aina luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja ammat­ti­tai­dol­la. Ja sinul­la jää enem­män aikaa per­heel­le, har­ras­tuk­sil­le tai omaan ren­tou­tu­mi­seen. Mik­si et käyt­täi­si aikaa­si parem­min ja naut­ti­si samal­la puh­taas­ta kodista? 

Kiinnostuitko siivouspalveluistamme?

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää! 
Soita 000 000 0000