Siivouspalvelut kotitalouksille 

Hinnasto ja sopimusehdot 

Siivoushinnat 

voi­mas­sa 1.1.2021 alkaen 

  • Koti­sii­vous sopi­mus­asiak­kail­le ma–pe 40,00 €/h* 
  • Koti­sii­vous kertaostona 43,00 €/h 
  • Suur­sii­vous 43,00 €/h 
  • Ikku­nan­pe­su 43,00 €/h 
  • Muut­to­sii­vous 43,00 €/h 
  • Remont­ti­sii­vous 43,00 €/h 
  • Mök­ki­sii­vous 46,00 €/h 
  • Toi­mis­to- ja raken­nus­sii­vous sopi­muk­sen mukaan kuukausiveloituksella  Kysy tar­jous
  • Ker­ta­luon­toi­nen toi­mis­to- tai raken­nus­sii­vous tuntihinnoittelulla  Kysy tar­jous
  • Rap­pusii­vous sopi­muk­sen mukaan kuukausiveloituksella  Kysy tar­jous

Hin­nat sisäl­tä­vät alv:n 24 % sekä väli­neet, aineet, vakuu­tuk­set, työ- sekä mat­ka­kus­tan­nuk­set. Pidä­täm­me oikeu­den hin­nan­muu­tok­siin 1 kuu­kau­den ennakkovaroituksella. 

Ikku­nan­pe­sut, remont­ti- ja muut­to­sii­vouk­set teem­me aina tuntiveloituksella. 

*Sopi­mus­sii­vous on sopi­mus­poh­jai­nen pal­ve­lu­jen käyt­tö, jos­sa tilat­tu­jen töi­den mää­rä on vähin­tään kol­me (3) tun­tia kuukaudessa. 

Sii­vouk­set teh­dään arki­sin klo 8:00 - 16:00 väli­se­nä aika­na ja lau­an­tai­sin sopi­muk­sen mukaan. 

Käytännön tietoa siivouspalveluista

Mini­mi­työs­ken­te­ly­ai­ka on 3 tun­tia per sii­vous­ker­ta (mini­mi­li­sä­ai­ka 30 min).  Tun­ti­ve­loi­tus­hin­nat las­ke­taan aina per sii­voo­ja. Työt teh­dään sovit­tu­na aika­na. Käy­tet­tä­vä tun­ti­mää­rä sekä työ­teh­tä­vät sovi­taan asiak­kaan kans­sa aina etu­kä­teen. Jos sii­voo­jia tulee 2 hen­ki­löä, sil­loin veloi­tus on jokai­ses­ta työn­te­ki­jäs­tä. Sii­vouk­seen kuluu vähem­män aikaa useam­mal­la työntekijällä. 

Lisäkorvaukset

Lisä­kor­vauk­se­na koh­tuut­to­man ras­kaas­ta, vaa­ral­li­ses­ta ja poik­keuk­sel­li­sen likai­ses­ta työs­tä esim. ulos­tei­den tai oksen­nus­ten sii­voa­mi­nen, las­ku­te­taan teh­ty työ­tun­ti +100 %.
Pidä­täm­me oikeu­den sovel­tu­mat­to­man tilauk­sen perumiseen. 

Asiak­kaas­ta joh­tu­va odot­te­lu­li­sä = tun­nin veloitus. 

Pysäköintimaksut

Asia­kas jär­jes­tää sii­vouk­sen aikai­sen pysä­köin­nin, mikä­li lähis­töil­lä ei ole ilmai­sia pysä­köin­ti­paik­ko­ja tai vie­ras­pai­kat ovat varat­tu­ja, veloi­tam­me asiak­kail­ta pal­ve­lu­työ­hön liit­ty­vät pysä­köin­ti­kus­tan­nuk­set todel­lis­ten pysä­köin­ti­ku­lu­jen (Easy­par­kin hin­nas­ton) mukaisesti. 

Toimialue

Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me Espoon, Kau­niais­ten, Kirk­ko­num­men, Hel­sin­gin ja Van­taan alueil­la. Huo­mioit­han, että emme tee sii­vous­käyn­te­jä Hel­sin­gin kes­kus­tan alueella. 

Olem­me laa­jen­ta­neet toi­min­taam­me myös Kes­ki-Suo­men alu­eel­le, Hei­no­laan, Har­to­laan, Sys­mään, Mik­ke­liin, Jout­saan, Jäm­sään, Jyväs­ky­lään, Kan­gas­nie­mel­le ja Hirvensalmelle.

Siivouspalvelun sopimusehdot

SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA 

Näi­tä ehto­ja sovel­le­taan Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut Oy:n ja Asiak­kaan välil­lä sol­mit­tuun palvelusopimukseen. 

1. YLEISET EHDOT 

Pal­ve­luso­pi­mus voi­daan teh­dä kos­ke­maan ker­ta­luon­teis­ta yksit­täis­tä pal­ve­lua, mää­rä­ajak­si tai toistaiseksi. 

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut Oy tuot­taa sovit­tua pal­ve­lua asiak­kaal­le sopi­muk­ses­sa ja/tai erik­seen sovit­tu­na ajan­koh­ta­na. Yleen­sä sovim­me asiak­kai­den kans­sa tie­tyn vii­kon­päi­vän ja kel­lo­na­jat, mil­loin pal­ve­lut suoritetaan. 

Pal­ve­lun­tuot­ta­ja sitou­tuu toi­mit­ta­maan tila­tut pal­ve­lut ja tuot­teet pal­ve­luso­pi­muk­ses­sa mää­ri­tel­lys­sä laa­juu­des­sa ja aika­tau­lus­sa. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja vas­taa toi­mi­tuk­sen laa­dus­ta ja luo­tet­ta­vuu­des­ta normaalitasolla. 

2. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET 

Asia­kas vas­taa sii­tä, että on anta­nut kai­ken pal­ve­lun suo­rit­ta­mi­sen kan­nal­ta tar­peel­li­sen tie­don pal­ve­luso­pi­muk­ses­sa. Jos asiak­kaal­le aiheu­tuu vahin­koa puut­teel­li­sen infor­maa­tion joh­dos­ta, ei Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut Oy ole kor­vaus­vel­vol­li­nen. Asiak­kaan tulee asian­mu­kai­ses­ti suo­rit­taa oma osuu­ten­sa sopi­muk­ses­ta ja toi­mil­laan hel­pot­taa pal­ve­lun asian­mu­kais­ta toteu­tus­ta. Asiak­kaan tulee huo­leh­tia sii­tä, että Län­si­väy­län Raken­nus Oy:n työn­te­ki­jöil­lä on estee­tön pää­sy sovit­tui­na ajan­koh­ti­na suo­rit­ta­maan pal­ve­luso­pi­muk­ses­sa mää­ri­tel­ty­jä teh­tä­viä, ellei avain­säi­lös­tä ole sovit­tu. Mikä­li sopi­muk­sen mukai­sen pal­ve­lun toteu­tus vii­väs­tyy asiak­kaas­ta joh­tu­vas­ta syys­tä, Län­si­väy­län Raken­nus Oy veloit­taa odo­tusa­jal­ta kul­loin­kin voi­mas­sa ole­van tun­ti­ve­loi­tus­hin­nan mukai­sen kor­vauk­sen täy­si­nä tun­tei­na. Asia­kas ilmoit­taa asun­nos­sa mah­dol­li­ses­ti ole­vis­ta lem­mik­kie­läi­mis­tä ja huo­leh­tii, ettei niis­tä ole vaa­raa tai hait­taa siivoojalle. 

3. LASKUTUS 

Las­ku­tus tapah­tuu sopi­muk­sen mukaan säh­kö­pos­til­la ilman toi­mi­tus­ku­lu­ja. Mikä­li kui­ten­kin asia­kas halu­aa las­kun pos­tit­se, lisääm­me las­kuun pos­ti­tus­li­sän 3 €/lasku. Asia­kas voi tila­ta las­ku­tuk­sen myös e-laskulla.

Sopi­mus­luon­tei­set tun­ti­työt las­ku­te­taan ker­ran kuu­kau­des­sa jäl­ki­kä­teen. Mak­sueh­to 14 pv netto 

Ker­ta­luon­tei­set pal­ve­lut las­ku­te­taan välit­tö­mäs­ti pal­ve­lun suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen. Mak­sueh­to 7pv netto 

Huo­mau­tusai­ka 5 pv 

Vii­väs­tys­kor­ko kor­ko­lain mukainen 

Muis­tu­tus­mak­su myö­häs­sä ole­vas­ta mak­sus­ta 5 € 

4. SALASSAPITO JA TURVALLISUUS 

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut Oy:n työn­te­ki­jöil­lä on vai­tio­lo­vel­vol­li­suus asiak­kait­tem­me asiois­ta. Vai­tio­lo­vel­vol­li­suus on voi­mas­sa myös sopi­muk­sen päätyttyä. 

Asiak­kaan luo­vut­taes­sa kotinsa/huoneistonsa avai­met on yri­tyk­sem­me vas­tuus­sa avai­mis­ta sii­hen saak­ka, kun­nes avai­met on kui­tat­tu / palautettu. 

5. VAKUUTUKSET JA VAHINGOT 

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut Oy:llä on aina voi­mas­sa ole­va vas­tuu­va­kuu­tus mah­dol­lis­ten vahin­ko­jen varal­le asia­kas­koh­teis­sa. Vas­tuu­va­kuu­tus kor­vaa myös asiak­kaan avai­met vahin­ko­ta­pauk­sis­sa. Vahin­ko­ta­pauk­sis­sa tulee ilmoi­tus teh­dä välit­tö­mäs­ti, mut­ta kui­ten­kin vii­meis­tään kah­den (2) arki­päi­vän kulues­sa. Esi­ne ja omai­suus­va­hin­gois­sa ilmoi­tuk­seen tulee liit­tää sel­vi­tys vahin­ko­ta­pah­tu­mas­ta sekä kuva vahin­gon kohteesta. 

6. YLIVOIMAINEN ESTE 

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut Oy ei ole vas­tuus­sa yli­voi­mai­ses­ta estees­tä tai ennal­ta arvaa­mat­to­mas­ta syys­tä aiheu­tu­nees­ta vahin­gos­ta. Täl­lai­sia estei­tä ovat mm. luon­non­mul­lis­tuk­set, rajuil­mat, kul­ku­tau­dit tai työtaistelutoimenpiteet. 

7. REKLAMAATIOT JA HUOMAUTUKSET 

Mikä­li sii­vous­ta ei ole teh­ty pal­ve­lu­ku­vauk­sen mukai­ses­ti, suo­ri­te­taan se teke­mät­tä jää­neel­tä osal­ta uudel­leen ilman lisä­vel­voi­tus­ta tai erik­seen sopi­mal­la hyvi­tyk­se­nä las­kul­la asiak­kaan asial­lis­ta rekla­moin­tia vas­taan. Huo­mau­tus tulee teh­dä kah­den (2) vuo­ro­kau­den sisäl­lä työn suo­rit­ta­mis­päi­väs­tä lukien säh­kö­pos­tin tai teks­ti­vies­til­lä. Myö­hem­min esi­tet­ty­jä rekla­maa­tioi­ta emme hyväk­sy. Eri­mie­li­syy­det pyri­tään ensi­si­jai­ses­ti rat­kai­se­maan hyväs­sä yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä kes­ki­näi­sis­sä neuvotteluissa. 

8. MUUTOKSET SIIVOUSVUOROIHIN 

Jos sii­vous­päi­vä osuu arki­py­häl­le (esim. pää­siäi­nen, hela­tors­tai, juhan­nus ja jou­lu) jää sii­vous pää­sään­töi­ses­ti väliin ilman eril­lis­tä ilmoi­tus­ta. Asia­kas voi halu­tes­saan kui­ten­kin tila­ta pal­ve­lun arki­py­häl­le, tai pal­ve­lu­päi­vää voi­daan siir­tää, mikä­li aika­tau­lum­me sen mah­dol­lis­taa. Vuo­ro ei siir­ry automaattisesti. 

Jos sai­ras­ta­pauk­sis­sa tai loma-aikoi­na kor­vaa­vaa hen­ki­löä ei saa­da vuo­roa täyt­tä­mään, voi­daan ajan­koh­taa siir­tää pal­ve­lun­tuot­ta­jan toimesta. 

9. PERUUTUKSET JA SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

Peruu­tuk­set tulee teh­dä (7) työ­päi­vää ennen sovit­tua työ­päi­vää säh­kö­pos­tit­se, teks­ti­vies­til­lä tai puhe­li­mit­se. Myö­hem­min teh­dyis­tä peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me pal­ve­lu­mak­sus­ta 50 %. Sama­na, eli sovit­tu­na työ­päi­vä­nä teh­dyt peruu­tuk­set veloi­tam­me täysimääräisesti. 

Mikä­li asia­kas halu­aa perua enem­män kuin yhden vuo­ron tulee sii­tä ilmoit­taa vii­meis­tään kak­si viik­koa (2) ennen tauon aloit­ta­mis­ta. Sii­vous­tau­ko voi olla mak­si­mis­saan kah­den (2) kuu­kau­den mit­tai­nen. Pidem­pien sii­vous­tau­ko­jen ajak­si emme voi vara­ta asiak­kaal­le aikai­sem­min sovit­tu­ja sii­vousai­ko­ja. Peruu­tus ei ole sama asia kuin irti­sa­no­mi­nen, eikä nii­tä voi yhdis­tää. Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van pal­ve­luso­pi­muk­sen irti­sa­no­mi­sai­ka on molem­min puo­lin yksi (1) kuukausi. 

Ker­ta­luon­tei­nen pal­ve­luso­pi­mus päät­tyy ilman irti­sa­no­mis­ta pal­ve­lun tul­tua suo­ri­te­tuk­si, mää­rä­ai­kai­nen sopi­mus päät­tyy ilman irti­sa­no­mis­ta sopi­muk­seen mer­kit­ty­nä päättymispäivänä.

Asiak­kaal­la ja Län­si­väy­län Raken­nus ja Sii­vous­pal­ve­lut Oy:llä on oikeus pur­kaa sopi­mus välit­tö­mäs­ti ilman irti­sa­no­mi­sai­kaa. Sopi­muk­sen pur­ka­mi­ses­ta on ilmoi­tet­ta­va kir­jal­li­ses­ti esim. säh­kö­pos­til­la tai tekstiviestillä. 

10. ERIMIELISYYDEN SATTUESSA 

Jos kaup­pa­so­pi­mus­ta kos­ke­vaa eri­mie­li­syyt­tä ei saa­da rat­kais­tuk­si osa­puol­ten väli­sil­lä neu­vot­te­luil­la, kulut­ta­ja voi saat­taa asian kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan (www.kuluttajariita.fi) rat­kais­ta­vak­si. Ennen asian vie­mis­tä kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyyn kulut­ta­jan tulee olla yhtey­des­sä mai­straat­tien kulut­ta­ja­neu­von­taan (www.kuluttajaneuvonta.fi).