Saunaremontti

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki ja Vantaa sekä
Heinola, Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Leivonmäki, Kangasniemi,
Hirvensalmi ja Luhanka

Teetä laadukas saunaremontti edullisesti

Kai­paa­ko sau­na­si päi­vi­tys­tä tähän päi­vään? Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut toteut­taa laa­duk­kaat sau­na­re­mon­tit edul­li­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Kes­ki-Suo­men seu­dul­la. Oli­pa kysees­sä pie­ni säh­kö­sau­na tai koko­nai­nen sau­nao­sas­to, oikeil­la valin­noil­la saa­daan aikaan tyy­li­käs ja toi­mi­va koko­nai­suus, joka tar­jo­aa sau­no­jil­le takuul­la tun­nel­mal­li­sen sau­na­het­ken lem­peis­sä löy­lyis­sä. Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan yhdes­sä sau­na­re­mont­ti toi­vei­de­si ja tilo­jen tar­joa­mien mah­dol­li­suuk­sien mukaan. 

Saunaremontti takaa tunnelmalliset löylyt toimivissa tiloissa 

Oli­si­ko aika uusia sau­nan lau­teet ja rai­kas­taa ilmet­tä pane­loin­nil­la? Mil­tä kuu­los­tai­si tehok­kaam­pi kiu­as ja tyy­lik­kään koko­nai­suu­den vii­meis­te­ly tun­nel­mal­li­sel­la valais­tuk­sel­la? Me remon­toim­me sau­nas­ta­si laa­duk­kaan koko­nai­suu­den, jon­ka löy­lyis­sä ren­tou­dut pit­kän päi­vän päät­teek­si. Toteu­tam­me niin pien­ten kuin suur­ten­kin per­hei­den sau­na­re­mon­tit yli 28 vuo­den koke­muk­sel­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Keski-Suomessa. 

Mitä kaikkea saunaremonttiin voi sisältyä?

  • Van­ho­jen lau­tei­den vaihtaminen
  • Uuden kiu­kaan asentaminen
  • Laa­toi­tuk­sen ja pane­loin­nin uusiminen
  • Sau­na­no­ven vaihtaminen
  • Valais­tuk­sen uusiminen 

Heräsikö sinulla kysymyksiä saunaremontista?

Tiesitkö, että voit saada saunaremontista kotitalousvähennystä? 

Vuon­na 2020 koti­ta­lous­vä­hen­nys on 40 % työ­no­suu­des­ta 225 0€ asti. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä 4 500 euroa vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä voi vähen­tää 40 pro­sent­tia ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin kuu­lu­val­le yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sel­le mak­se­tus­ta työ­kor­vauk­ses­ta. Vuo­tui­nen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa. 

Saunaremontti suunnitteilla?

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan yhdes­sä bud­jet­tii­si sopi­va, laa­du­kas kokonaisuus!

Soita 000 000 0000