Remonttisiivous

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki ja Vantaa  sekä
Hartola, Sysmä, Joutsa, Jyväskylä, Kangasniemi ja Hirvensalmi

Haluatko päästä remontti- ja rakennuspölystä eroon nopeasti ja tehokkaasti? 

Remont­ti­sii­vous on teh­tä­vä aina remon­toin­nin tai uudis­ra­ken­ta­mi­sen jäl­keen, jot­ta asun­to on muut­to- ja asu­mis­kel­poi­nen. Län­si­väy­län Raken­nus- ja Sii­vous­pal­ve­lut on remont­ti­sii­vous­ten koke­nut ja asian­tun­te­va ammat­ti­lai­nen. Pal­ve­lem­me asiak­kai­ta remont­ti­sii­vouk­sis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la (pl. Hel­sin­gin kes­kus­ta) ja Kes­ki-Suo­men alu­eel­la. Käy­täm­me remont­ti­sii­vouk­ses­sa tar­vit­ta­via suo­ja­va­rus­tei­ta ja eri­kois­vä­li­neis­töä, joi­den avul­la työ onnis­tuu huo­lel­li­ses­ti ja turvallisesti. 

Rakentamisen ja remontoinnin yhteydessä syntyy hienojakoista remonttipölyä 

Remont­ti­sii­vous on vaa­ti­vaa työ­tä, joka tar­vit­see osaa­van ammat­ti­lai­sen, jot­ta sii­vous onnis­tui­si. Remon­toin­nis­sa syn­tyy hyvin hie­no­ja­kois­ta remont­ti­pö­lyä, joka levi­ää hel­pos­ti ympä­ri remon­toi­tua asun­toa tai raken­nus­ta. Hie­no­ja­koi­nen remont­ti­pö­ly levi­ää myös lat­tia­lis­toi­hin ja kaap­pien sisä­osiin, ja sik­si remon­toin­nin jäl­keen on aina syy­tä teet­tää huo­lel­li­nen remont­ti­sii­vous. Meil­tä saat kai­ken sen, mitä onnis­tu­nei­siin remont­ti­sii­vous­pro­jek­tei­hin vaaditaan. 

Mitä remonttisiivoukseen sisältyy? 

  • Raken­nus­pö­lyn imu­roin­ti hepa-suo­dat­ti­mel­la varus­te­tul­la imurilla 
  • Koh­teen sii­voa­mi­nen katos­ta lat­ti­aan: käy­tet­tä­vät mene­tel­mät pin­ta­ma­te­ri­aa­lien mukaisesti 
  • Kat­to­jen ja sei­nien nihkeäpyyhintä 
  • Kaa­pis­to­jen imu­roin­ti raken­nus­pö­lys­tä ja nihkeäpyyhintä 
  • Keit­tiön kaa­peis­ta irro­te­taan laa­ti­kot, laa­ti­koi­den nih­keä­pyy­hin­tä sekä taso­jen ja sei­nien nihkeäpyyhintä 
  • Suih­ku­ti­lo­jen, kyl­py­huo­neen ja ves­san kat­to­jen nih­keä­pyy­hin­tä, kaa­peis­ta irro­te­taan laa­ti­kot, laa­ti­koi­den nihkeäpyyhintä 
  • Lat­tian ja sei­nien pesu, tar­vit­taes­sa hoitoaine 

Heräsikö sinulla kysymyksiä remonttisiivouksesta?

Tiesitkö, että voit saada siivouspalveluista kotitalousvähennystä? 

Vuon­na 2020 koti­ta­lous­vä­hen­nys on 40 % työ­no­suu­des­ta 2250 € asti. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä 4 500 euroa vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä voi vähen­tää 40 pro­sent­tia ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin kuu­lu­val­le yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sel­le mak­se­tus­ta työ­kor­vauk­ses­ta. Vuo­tui­nen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa.

Etsitkö asiantuntevaa ja luotettavaa tekijää remonttisiivoukselle?

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin ker­rom­me lisää palvelustamme! 
Soita 000 000 0000