Rappusiivoukset taloyhtiöille

Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Korpilahti, Leivonmäki, Kangasniemi,
Hirvensalmi ja Luhanka

 Toimivassa taloyhtiössä rappukäytävät siivotaan säännöllisesti

Por­ras­käy­tä­vien ja rap­pu­käy­tä­vien sii­vous ja perus­pe­su ovat olen­nai­nen osa jokai­sen talo­yh­tiön kun­nos­sa­pi­toa. Talo­yh­tiöi­den por­ras­käy­tä­vis­sä liik­kuu päi­vit­täin pal­jon väkeä ja likaa ker­tyy rap­puun yllät­tä­vän nopeas­ti. Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut huo­leh­tii talo­yh­tiö­si rap­pu­käy­tä­vien siis­tey­des­tä ammat­ti­tai­dol­la. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me  Kes­ki-Suo­men alueella.

Ylläpidä rappukäytävien viihtyisyyttä ja turvallisuutta säännöllisellä porrassiivouksella 

Sään­nöl­li­ses­ti puh­dis­te­tut por­ras­käy­tä­vät lisää­vät pait­si talo­yh­tiön asuk­kai­den ja mui­den rapus­sa vie­rai­le­vien viih­tyi­syyt­tä myös pin­ta­ma­te­ri­aa­lien käyt­töi­kää. Rap­pusii­vous on edel­ly­tys myös por­ras­käy­tä­vien tur­val­li­sel­le käy­töl­le. Eten­kin kos­teil­la keleil­lä rap­pu­käy­tä­viin ker­tyy kuraa ja irto­hiek­kaa, jot­ka saat­ta­vat aiheut­taa liu­kas­tu­mis­vaa­ran. Pidä huol­ta rap­pu­käy­tä­vä­si siis­tey­des­tä ja tee kans­sam­me sopi­mus sään­nöl­li­ses­tä porrassiivouksesta. 

Mitä kaikkea porrassiivoukseen sisältyy?

  • Por­ras­ta­san­tei­den imu­roin­ti ja pesu  
  • Por­tai­den pesu  
  • Kos­ke­tus­pin­to­jen, kuten por­ras­kai­tei­den pyy­hin­tä  

 
Lisä­pal­ve­lut tar­vit­taes­sa: 

  • Portai­den ja por­ras­ta­san­tei­den vahaus  
  • Portaik­ko­jen ikku­nan­pe­su  
  • Yleis­ten tilo­jen puh­dis­tus (esim. pesu­tu­vat, kui­vaus­huo­neet, väli­ne­va­ras­tot)  

Rappusiivous asiantuntevasti ja ympäristöä kunnioittaen

Käy­täm­me rap­pu­käy­tä­vien ja por­taik­ko­jen sii­vouk­ses­sa aina sii­hen tar­koi­tet­tu­ja kor­kea­laa­tui­sia työ­vä­li­nei­tä sekä eko­lo­gi­sia puh­dis­tusai­nei­ta, jot­ka kuor­mit­ta­vat luon­toa mah­dol­li­sim­man vähän. Rap­pu­käy­tä­vien imu­roin­tiin voim­me käyt­tää joko omaa tai talo­yh­tiön imu­ria, sopi­muk­sen mukaan. Huo­mioit­han, että talo­yh­tiön imu­rin kun­non hoi­to tai kes­kus­pö­ly­ni­mu­rin tyh­jen­nys eivät kuu­lu Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lui­den työntekijöille. 

 Rappukäytävä on taloyhtiösi käyntikortti

Pidä sii­tä huol­ta sään­nöl­li­sel­lä porrassiivouksella

Soita 000 000 0000