Rakennussiivoukset yrityksille

Hartola, Joutsa, Sysmä, Pertunmaa, Korpilahti, Leivonmäki, Kangasniemi, Hirvensalmi ja Luhanka

Rakennustyömaan loppusiivouksen jälkeen tilat ovat valmiit käytettäviksi

Raken­nus­työ­maan lop­pusii­vous teh­dään, kun kaik­ki raken­nus- ja sanee­raus­työt on teh­ty, jot­ta koh­de on muut­to- ja asu­mis­kel­poi­nen. Raken­nuk­sen lop­pusii­vouk­sen tavoit­tee­na on huo­leh­tia, ettei raken­nus­koh­tee­seen ja sen ympä­ris­töön jää raken­nus­pö­lyä tai tah­ro­ja. Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut on raken­nus­työ­mai­den lop­pusii­vouk­seen eri­kois­tu­nut ammat­ti­lai­nen. Pal­ve­lem­me asiak­kai­ta lop­pusii­vouk­sis­sa  Kes­ki-Suo­men alueella.

Rakennustyömaa on vaativa siivouskohde

Raken­nus­työ­maan lop­pusii­vous kan­nat­taa aina teet­tää koke­neel­la ammat­ti­lai­sel­la, jot­ta raken­ta­mi­sen aika­na syn­ty­nyt hie­no­ja­koi­nen pöly saa­daan var­mas­ti pois­tet­tua kiin­teis­tös­tä ja sii­vous sujuu tur­val­li­ses­ti. Me käy­täm­me raken­nus­sii­vouk­ses­sa aina tar­vit­ta­via suo­ja­va­rus­tei­ta sekä hepa-suo­dat­ti­mel­la varus­tet­tua imu­ria sisäil­ma laa­dun ja tur­val­li­suu­den varmistamiseksi. 

Työmaaparakkien siivous

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­luil­ta voit tila­ta myös työ­maa­kop­pien- ja parak­kien sii­vouk­sen. Työ­maa­ko­pit ovat raken­nus­töi­den aika­na tyy­pil­li­ses­ti koval­la käy­töl­lä ja kulu­tuk­sel­la, ja sik­si ne vaa­ti­vat sään­nöl­lis­tä sii­voa­mis­ta. Meil­tä voit tila­ta vuo­kra­kop­pien sii­vouk­sen työ­maan lop­pusii­vouk­sen yhtey­des­sä tai parak­kien väli­sii­vouk­sen työ­maan olles­sa vie­lä käynnissä. 

Mitä rakennuksen loppusiivoukseen sisältyy?

  • Raken­nus­pö­lyn imu­roin­ti hepa-suo­dat­ti­mella varus­te­tul­la imu­ril­la  
  • Koh­teen sii­voa­mi­nen katos­ta lat­ti­aan: käy­tet­tä­vät mene­tel­mät pin­ta­ma­te­ri­aa­lien mukai­ses­ti  
  • Kat­to­jen ja sei­nien nih­keä­pyy­hin­tä  
  • Kaa­pis­to­jen imu­roin­ti raken­nus­pö­lys­tä ja nih­keä­pyy­hin­tä  
  • Keit­tiön kaa­peis­ta irro­te­taan laa­ti­kot, laa­ti­koi­den nih­keä­pyy­hin­tä sekä taso­jen ja sei­nien nih­keä­pyy­hin­tä  
  • Suih­ku­ti­lo­jen, kyl­py­huo­neen ja ves­san kat­to­jen nih­keä­pyy­hin­tä, kaa­peis­ta irro­te­taan laa­ti­kot, laa­ti­koi­den nih­keä­pyy­hin­tä  
  • Lat­tian ja sei­nien pesu, tar­vit­taes­sa hoitoaine

Etsitkö asiantuntevaa rakennussiivoojaa uudiskohteesi loppusiivoukseen tai työmaaparakkien puhtaanapitoon?

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!

Soita 000 000 0000