Rakennuspalvelut pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa

Rakennus- ja remonttipalvelut kokemuksen tuomalla varmuudella 

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut on kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen ja remon­toin­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys. Olem­me pal­vel­leet koti­ta­louk­sia ja talo­yh­tiöi­tä sekä yri­tyk­siä ali­han­kin­ta­na eri­lai­sis­sa pie­nis­sä ja suu­ris­sa kodin remon­teis­sa jo lähes 30 vuo­den ajan. Pit­kän ja moni­puo­li­sen koke­muk­sem­me ansios­ta voit huo­let­ta jät­tää haas­ta­vat­kin remon­toin­ti­pro­jek­tit meil­le. Ota siis yhteyt­tä, niin teh­dään remont­tiu­nel­mis­ta­si totta! 

Olisiko aika päivittää kotisi ilmettä?

Meil­lä jokai­nen niin pie­ni kuin suu­ri­kin remont­ti teh­dään ammat­tiyl­pey­del­lä. Jot­ta sinä voi­sit olla tyy­ty­väi­nen koti­si uuteen ilmee­seen, toteu­tam­me kaik­ki remon­tit aina vii­meis­tel­tyä käden­jäl­keä vaa­lien, oli­pa kysees­sä sit­ten kodin koko­nais­val­tai­nen remont­ti tai pie­ni pin­ta­re­mont­ti. Haa­vei­let­ko huo­neis­to­re­mon­tis­ta, keit­tiö­re­mon­tis­ta, kyl­py­huo­ne- tai sau­na­re­mon­tis­ta? Tai ehkä koti­si pin­nat kai­paa­vat vain ylleen uut­ta maa­lia? Ker­ro meil­le toi­veis­ta­si, niin remon­toim­me kodis­ta­si juu­ri sinun näköisesi. 

Esimerkkejä rakennus- ja remonttipalveluistamme 

 • Huo­neis­to­re­mont­ti
 • Keit­tiö­re­mont­ti
 • Kodin sanee­raus
 • Pane­loin­ti
 • Kor­jaus­työt
 • Lis­toi­tus
 • Jul­ki­si­vu­työt
 • Kat­to­re­mont­ti
 • Tasoi­tus­työt
 • Laa­toi­tus­työt
 • Huo­neis­to­jen muutostyöt
 • Par­ket­ti- ja laminaattiasennukset
 • Sau­na- ja kylpyhuoneremontit
 • Keit­tiö- ja kyl­py­huo­ne­ka­lus­tei­den asennus
 • Maa­laus­työt sekä sisäl­lä että ulkona
 • Teras­si­työt

Hinnasto 1.1.2024

Jokai­nen remont­ti suun­ni­tel­laan yksi­tyis­koh­tai­ses­ti asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Teem­me työt joko urak­ka­na tai tun­ti­ve­loi­tuk­sel­la. Työn koko­nais­hin­nas­ta sovi­taan ennen töi­den alkamista.

Tun­ti­hin­ta 45–95€/h (sis. alv 24 %) työs­tä riippuen.

Heräsikö sinulla kysymyksiä remontoinnista?

Rakennus- ja remonttiprojektit edullisesti ja laadukkaasti

Raken­nus­mie­hem­me teke­vät moni­puo­li­ses­ti suu­ria ja pie­niä remont­te­ja sekä raken­nus­pro­jek­te­ja asiak­kai­dem­me toi­vei­den mukaan. Meil­tä saat kaik­ki kodin remon­tit edul­li­ses­ti ja sinun toi­vei­ta­si kuun­nel­len. Kaik­ki huo­neis­to­jen muu­tos­työt pyri­tään aina teke­mään niin, että asuk­kail­le koi­tui­si remon­tis­ta mah­dol­li­sim­man vähän hait­taa. Olem­me luo­tet­ta­va kump­pa­ni myös aliu­ra­koin­tiin. Kans­sam­me työt suju­vat hel­pos­ti ja jou­he­vas­ti, aika­tau­luis­ta ja sovi­tus­ta kiin­ni pitäen.

lvrs-rakennus-palvelut

Pieni remontti, suuri vaikutus

Kodin uusi ilme ei aina tar­koi­ta mit­ta­vaa ja kal­lis­ta remont­tia. Jo pel­käl­lä sei­nien maa­lauk­sel­la tai uuden lat­tian asen­ta­mi­sel­la on suu­ri vai­ku­tus koko kodin ylei­sil­mee­seen. Toteu­tam­me­kin sinul­le mie­lel­läm­me myös eri­lai­set pie­nem­mät kodin remon­tit. Älä siis epä­röi pyy­tää mei­tä apuun, kun haluat vaik­ka­pa vaih­taa kulah­ta­neen muo­vi­ma­ton tilal­le kau­niin ja kes­tä­vän par­ket­ti­lat­tian tai kun kodin sisä- tai ulko­pin­nat kai­paa­vat ylleen uut­ta maa­li­ker­ros­ta. Meil­tä suju­vat käden­kään­tees­sä myös eri­lais­ten ulko­ra­ken­nus­ten, auto­tal­lien ja varas­to­jen muutostyöt.

Kiinnostuitko rakennus- ja remonttipalveluistamme?

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan sinun näköi­se­si remontti!

Soita 000 000 0000