Muuttosiivous

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki ja Vantaa sekä
Jyväskylä, Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Leivonmäki,
Kangasniemi, Hirvensalmi ja Luhanka

Muuttaminenkin voi olla helppoa ja kivaa

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lui­den muut­to­sii­vouk­sen ansios­ta, kyl­lä voi! Olet­ko uuden äärel­lä? Hel­po­ta muut­to­päi­vää­si jät­tä­mäl­lä sii­vous­huo­let meil­le. Muut­to­sii­vous tulee teh­dä asun­nos­ta muu­tet­taes­sa ennen avai­mien luo­vu­tus­ta, joten sii­vous kan­nat­taa vara­ta välit­tö­mäs­ti, kun saat tie­tää tar­kan ajan­koh­dan muu­tol­le. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me muut­to­sii­vouk­sis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la (pois­lu­kien Hel­sin­gin kes­kus­tan alue) ja Keski-Suomessa. 

Muuttosiivous on normaalia siivousta vaativampi 

Muut­to­sii­vous on teh­tä­vä siten, että uusi asu­kas voi ottaa huo­neis­ton tai talon heti käyt­töön­sä ilman uuden sii­vouk­sen tar­vet­ta. Muut­to­sii­vouk­sen kes­to riip­puu asun­non koos­ta ja siis­tey­des­tä, joten emme voi arvioi­da sii­vousai­kaa etu­kä­teen. Muut­to­sii­vouk­sen sisäl­tö vaih­te­lee vuo­kra­nan­ta­jas­ta riip­puen, mut­ta voit tutus­tua tyy­pil­li­sen muut­to­sii­vouk­sen sisäl­töön jo etukäteen. 

Mitä muuttosiivous yleensä pitää sisällään? 

Yleis­tä 

 • Kaap­pien pyyh­ki­mi­nen sisä- ja ulko­puo­lel­ta, kaa­pi­no­vien pyyhkiminen 
 • Ovien ja oven­pie­lien pyyhkiminen 
 • Valo­kat­kai­sin­ten ja pis­to­rasioi­den pyyhkiminen 
 • Tah­ro­jen pyyh­ki­mi­nen sei­nil­tä mah­dol­li­suuk­sien mukaan 
 • Ilman­vaih­to­vent­tii­lien puh­dis­ta­mi­nen pölys­tä ulkopuolelta 
 • Lam­pun­var­jos­tin­ten pyyh­ki­mi­nen pölystä 
 • Pat­te­rien ja kuk­ka­lau­to­jen puhdistus 
 • Sei­nien pyyh­ki­mi­nen pölystä 
 • Lasi­pin­to­jen ja pei­lien puh­dis­ta­mi­nen ja kiillottaminen 
 • Lat­tioi­den imu­roi­mi­nen ja mop­paa­mi­nen, jal­ka­lis­to­jen puh­dis­ta­mi­nen pölystä 

Keit­tiö 

 • Kaap­pien, ovien ja hyl­ly­jen puh­dis­tus sisä- ja ulkopuolelta 
 • Pöy­tä­ta­so­jen puhdistus 
 • Keit­tiön kaa­ke­lei­den puhdistus 
 • Uunin sisä- ja ulkoi­nen puhdistus 
 • Lie­den taus­tan puhdistus 
 • Mik­ro­aal­to­uu­nin sisä- ja ulko­pin­to­jen puhdistus 
 • Lie­si­tuu­let­ti­men suo­dat­ti­mien syväpuhdistus 
 • Jää­kaa­pin ja pakas­ti­men puh­dis­tus sisä- ja ulko­puo­lel­ta, sekä nii­den taus­to­jen puhdistus 
 • Ros­ka­kaa­pin ja ros­ka-astioi­den syväpuhdistus 
 • Pesual­taan puh­dis­tus ja kiillotus 

Kyl­py­huo­ne ja WC 

 • Kyl­py­huo­neen kaa­ke­lei­den puh­dis­ta­mi­nen koko korkeudeltaan 
 • Kaa­ke­li­lat­tian harjaaminen 
 • Lat­tian vie­mä­rei­den tyh­jen­nys ja puhdistus 
 • Kal­kin pois­ta­mi­nen, mikä­li mahdollista 
 • Suih­kuo­ven/-kaa­pin puhdistus 
 • WC-pön­tön, altaan ja hanan puh­dis­tus, suih­kun hano­jen puhdistus 
 • Sau­nan syvä­puh­dis­tus, sau­nan oven puh­dis­tus ja kiillotus 

Lisäk­si pyydettäessä 

 • Par­vek­keen imu­roi­mi­nen ja pin­to­jen pyyhkiminen 
 • Ikku­noi­den ja par­vek­keen ikku­noi­den pesu 
 • Säle­kaih­din­ten pyyh­ki­mi­nen pölyis­tä (mik­ro­kui­tu­lii­nal­la) 

Miksi muuttosiivoukseen kannattaa panostaa? 

Asun­non lop­pu­tar­kas­tuk­ses­sa ote­taan huo­mioon koh­teen ikä ja iän tuo­ma kulu­mi­nen. Kulu­mi­nen ja likai­suus ovat kui­ten­kin kak­si eri asi­aa, jon­ka vuok­si kun­nol­li­seen muut­to­sii­vouk­seen kan­nat­taa panostaa. 

Heräsikö sinulla kysymyksiä kotisiivouksesta?

Tiesitkö, että voit saada siivouspalveluista kotitalousvähennystä? 

Vuon­na 2022 koti­ta­lous­vä­hen­nys on 60 % työ­no­suu­des­ta 3500€ asti. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä 7000 euroa vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä voi vähen­tää 60 pro­sent­tia ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin kuu­lu­val­le yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sel­le mak­se­tus­ta työ­kor­vauk­ses­ta. Vuo­tui­nen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa.

Muutto tulossa?

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja jätä muut­to­sii­vous­huo­let mei­dän harteillemme! 

Soita 000 000 0000