Muuttosiivoukset yrityksille

Jyväskylä, Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Korpilahti, Leivonmäki,
Kangasniemi, Hirvensalmi ja Luhanka

Muuttosiivous yrityksille Työpaikan tai yrityksen muutto edessä? Jätä siivoushuolet meille

Onko yri­tyk­sen muut­to edes­sä ja pai­kat pitäi­si lait­taa kun­toon seu­raa­via käyt­tä­jiä var­ten? Tai ehkä haluat var­mis­taa, että uuden toi­mis­ton tilat on var­mas­ti puh­dis­tet­tu, ennen kuin kalus­teet kan­ne­taan sisään? Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut huo­leh­tii yri­tyk­se­si muut­to­sii­vouk­sen asian­tun­te­vas­ti ja nopeas­ti. Pal­ve­lem­me yri­tyk­siä muut­to­sii­vouk­sis­sa Kes­ki-Suo­men alueella.

Miksi muuttosiivous pitää tehdä huolellisesti?

Muut­to­sii­vous on teh­tä­vä siten, että uudet käyt­tä­jät voi­vat ottaa kiin­teis­tön tai tilat heti käyt­töön­sä ilman uuden sii­vouk­sen tar­vet­ta. Muut­to­sii­vouk­sen kes­to riip­puu toi­mis­ton koos­ta ja siis­tey­des­tä, joten emme voi arvioi­da sii­vousai­kaa etu­kä­teen. Muut­to­sii­vouk­sen sisäl­tö vaih­te­lee vuo­kra­nan­ta­jas­ta riip­puen, mut­ta voit tutus­tua tyy­pil­li­sen muut­to­sii­vouk­sen sisäl­töön jo etukäteen. 

Mitä muuttosiivous yleensä pitää sisällään? 

Yleis­tä 

 • Kaap­pien pyyh­ki­mi­nen sisä- ja ulko­puo­lel­ta, kaa­pi­no­vien pyyh­ki­mi­nen  
 • Ovien ja oven­pie­lien pyyh­ki­mi­nen  
 • Valo­kat­kai­sin­ten ja pis­to­rasioi­den pyyh­ki­mi­nen  
 • Tah­ro­jen pyyh­ki­mi­nen sei­nil­tä mah­dol­li­suuk­sien mukaan  
 • Ilman­vaih­to­vent­tii­lien puh­dis­ta­mi­nen pölys­tä ulko­puo­lel­ta  
 • Lam­pun­var­jos­tin­ten pyyh­ki­mi­nen pölys­tä  
 • Pat­te­rien ja kuk­ka­lau­to­jen puh­dis­tus  
 • Sei­nien pyyh­ki­mi­nen pölys­tä  
 • Valo­kat­kai­sin­ten ja pis­to­rasioi­den pyyh­ki­mi­nen  
 • Lasi­pin­to­jen ja pei­lien puh­dis­ta­mi­nen ja kiil­lot­ta­mi­nen  
 • Lat­tioi­den imu­roi­mi­nen ja mop­paa­mi­nen, jal­ka­lis­to­jen puh­dis­ta­mi­nen pölys­tä  

Keit­tiö 

 • Kaap­pien, ovien ja hyl­ly­jen puh­dis­tus sisä- ja ulko­puo­lel­ta  
 • Pöy­tä­ta­so­jen puh­dis­tus  
 • Keit­tiön kaa­ke­lei­den puh­dis­tus  
 • Uunin sisä -ja ulkoi­nen puh­dis­tus  
 • Lie­den taus­tan puh­dis­tus  
 • Mik­ro­aal­to­uu­nin sisä- ja ulko­pin­to­jen puh­dis­tus  
 • Lie­si­tuu­let­ti­men suo­dat­ti­mien syvä­puh­dis­tus  
 • Jää­kaa­pin ja pakas­ti­men puh­dis­tus sisä- ja ulko­puo­lel­ta, sekä nii­den taustojen
 • puh­dis­tus  
 • Ros­ka­kaa­pin ja ros­ka-astioi­den syvä­puh­dis­tus  
 • Pesual­taan puh­dis­tus ja kiil­lo­tus  

Sani­teet­ti­ti­lat 

 • Kyl­py­huo­neen kaa­ke­lei­den puh­dis­ta­mi­nen koko kor­keu­del­taan  
 • Kaa­ke­li­lat­tian har­jaa­mi­nen  
 • Lat­tian vie­mä­rei­den tyh­jen­nys ja puh­dis­tus  
 • Kal­kin pois­ta­mi­nen, mikä­li mah­dol­lis­ta  
 • Suih­kuo­ven/-kaa­pin puh­dis­tus  
 • WC-pön­tön, altaan ja hanan puh­dis­tus, suih­kun hano­jen puh­dis­tus  

Lisäk­si pyy­det­täes­sä 

 • Ikku­noi­den pesu  
 • Säle­kaih­din­ten pyyh­ki­mi­nen pölyis­tä (mik­ro­kui­tu­lii­nal­la)  

Yrityksen muutto edessä ja toimisto pitäisi siivota perusteellisesti?

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan jär­ke­vä rat­kai­su muuttosiivoukseen! 

Soita 000 000 0000