Muuttosiivoukset yrityksille

Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa ja Kirkkonummi sekä
Jyväskylä, Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Leivonmäki,
Kangasniemi, Hirvensalmi ja Luhanka

Muuttosiivous yrityksille Työpaikan tai yrityksen muutto edessä? Jätä siivoushuolet meille

Onko yri­tyk­sen muut­to edes­sä ja pai­kat pitäi­si lait­taa kun­toon seu­raa­via käyt­tä­jiä var­ten? Tai ehkä haluat var­mis­taa, että uuden toi­mis­ton tilat on var­mas­ti puh­dis­tet­tu, ennen kuin kalus­teet kan­ne­taan sisään? Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut huo­leh­tii yri­tyk­se­si muut­to­sii­vouk­sen asian­tun­te­vas­ti ja nopeas­ti. Pal­ve­lem­me yri­tyk­siä muut­to­sii­vouk­sis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la (pois­lu­kien Hel­sin­gin kes­kus­tan alue) sekä Kes­ki-Suo­men alueella.

 

Miksi muuttosiivous pitää tehdä huolellisesti?

Muut­to­sii­vous on teh­tä­vä siten, että uudet käyt­tä­jät voi­vat ottaa kiin­teis­tön tai tilat heti käyt­töön­sä ilman uuden sii­vouk­sen tar­vet­ta. Muut­to­sii­vouk­sen kes­to riip­puu toi­mis­ton koos­ta ja siis­tey­des­tä, joten emme voi arvioi­da sii­vousai­kaa etu­kä­teen. Muut­to­sii­vouk­sen sisäl­tö vaih­te­lee vuo­kra­nan­ta­jas­ta riip­puen, mut­ta voit tutus­tua tyy­pil­li­sen muut­to­sii­vouk­sen sisäl­töön jo etukäteen. 

Mitä muuttosiivous yleensä pitää sisällään? 

Yleis­tä 

 • Kaap­pien pyyh­ki­mi­nen sisä- ja ulko­puo­lel­ta, kaa­pi­no­vien pyyh­ki­mi­nen  
 • Ovien ja oven­pie­lien pyyh­ki­mi­nen  
 • Valo­kat­kai­sin­ten ja pis­to­rasioi­den pyyh­ki­mi­nen  
 • Tah­ro­jen pyyh­ki­mi­nen sei­nil­tä mah­dol­li­suuk­sien mukaan  
 • Ilman­vaih­to­vent­tii­lien puh­dis­ta­mi­nen pölys­tä ulko­puo­lel­ta  
 • Lam­pun­var­jos­tin­ten pyyh­ki­mi­nen pölys­tä  
 • Pat­te­rien ja kuk­ka­lau­to­jen puh­dis­tus  
 • Sei­nien pyyh­ki­mi­nen pölys­tä  
 • Valo­kat­kai­sin­ten ja pis­to­rasioi­den pyyh­ki­mi­nen  
 • Lasi­pin­to­jen ja pei­lien puh­dis­ta­mi­nen ja kiil­lot­ta­mi­nen  
 • Lat­tioi­den imu­roi­mi­nen ja mop­paa­mi­nen, jal­ka­lis­to­jen puh­dis­ta­mi­nen pölys­tä  

Keit­tiö 

 • Kaap­pien, ovien ja hyl­ly­jen puh­dis­tus sisä- ja ulko­puo­lel­ta  
 • Pöy­tä­ta­so­jen puh­dis­tus  
 • Keit­tiön kaa­ke­lei­den puh­dis­tus  
 • Uunin sisä -ja ulkoi­nen puh­dis­tus  
 • Lie­den taus­tan puh­dis­tus  
 • Mik­ro­aal­to­uu­nin sisä- ja ulko­pin­to­jen puh­dis­tus  
 • Lie­si­tuu­let­ti­men suo­dat­ti­mien syvä­puh­dis­tus  
 • Jää­kaa­pin ja pakas­ti­men puh­dis­tus sisä- ja ulko­puo­lel­ta, sekä nii­den taustojen
 • puh­dis­tus  
 • Ros­ka­kaa­pin ja ros­ka-astioi­den syvä­puh­dis­tus  
 • Pesual­taan puh­dis­tus ja kiil­lo­tus  

Sani­teet­ti­ti­lat 

 • Kyl­py­huo­neen kaa­ke­lei­den puh­dis­ta­mi­nen koko kor­keu­del­taan  
 • Kaa­ke­li­lat­tian har­jaa­mi­nen  
 • Lat­tian vie­mä­rei­den tyh­jen­nys ja puh­dis­tus  
 • Kal­kin pois­ta­mi­nen, mikä­li mah­dol­lis­ta  
 • Suih­kuo­ven/-kaa­pin puh­dis­tus  
 • WC-pön­tön, altaan ja hanan puh­dis­tus, suih­kun hano­jen puh­dis­tus  

Lisäk­si pyy­det­täes­sä 

 • Ikku­noi­den pesu  
 • Säle­kaih­din­ten pyyh­ki­mi­nen pölyis­tä (mik­ro­kui­tu­lii­nal­la)  

Yrityksen muutto edessä ja toimisto pitäisi siivota perusteellisesti?

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan jär­ke­vä rat­kai­su muuttosiivoukseen!