Lumityöt

KESKI-sUOMI: Joutsa

Lumityöt nopeasti ja turvallisesti joutsan alueella

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut hoi­taa eri­lai­set käsin teh­tä­vät lumi­työt yri­tyk­sil­le, talo­yh­tiöil­le ja koti­ta­louk­sil­le  Kes­ki-Suo­men alu­eel­la - Jout­sas­sa. Meil­tä hoi­tu­vat ripeäs­ti ja tur­val­li­ses­ti lumen­pu­do­tuk­set katoil­ta, jää­puik­ko­jen pois­to räys­täis­tä ja lumi­työt pihamailta. 

Ethän halua maksaa lumitöistä, jos ei ole lunta

Meil­lä kaik­ki lumi­työt teh­dään aina tun­ti­ve­loi­tuk­sel­la ilman sito­via sopi­muk­sia. Voit siis ilmoit­taa meil­le heti, kun tar­vet­ta lumi­töil­le ilme­nee, etkä jou­du mak­sa­maan kal­lii­ta kuu­kausit­tai­sia lumi­työ­mak­su­ja, mikä­li lun­ta ei ole.

Lumenpudotus katoilta turvallisesti

Lumen­pu­do­tus katoil­ta on vaa­ti­vaa työ­tä, joka kan­nat­taa jät­tää ammat­ti­lais­ten teh­tä­väk­si. Sii­hen liit­tyy monia tur­val­li­suus­te­ki­jöi­tä, jois­ta täy­tyy huo­leh­tia asian­mu­kai­ses­ti, jot­ta lumen pudot­ta­mi­nen voi­daan teh­dä tur­val­li­ses­ti vaa­raa aiheut­ta­mat­ta. Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lui­den lumen­pu­dot­ta­jat teke­vät lumen­pu­do­tuk­set tur­val­li­ses­ti käyt­täen aina asian­mu­kai­sia suo­ja­va­rus­tei­ta, kuten tur­va­val­jai­ta. Huo­mioim­me lumen­pu­do­tuk­sis­sa aina eri­lai­set kat­to­ma­te­ri­aa­lit, katon kal­te­vuu­den sekä lii­ken­teen pudotusalueella.

Heräsikö sinulla kysymyksiä lumitöistä?

Lumityöt käsin lumitilanteen mukaan

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut huo­leh­tii oma­ko­ti­ta­lo­jen, talo­yh­tiöi­den ja yri­tys­ten piha-aluei­den lumi­töis­tä nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Teem­me lumi­työt esi­mer­kik­si pihoil­la, kaduil­la, kul­ku­teil­lä, por­tail­la ja par­vek­keil­la. Huo­mioit­han, että teem­me kaik­ki lumi­työt käsin, emme­kä sik­si hoi­da laa­jo­jen koneel­lis­ta auraus­ta vaa­ti­vien koh­tei­den lumi­töi­tä. Kaik­ki lumi­työt teh­dään aina asiak­kaan pyyn­nös­tä ker­ta­luon­toi­ses­ti, ilman sito­via sopimuksia.

Jääpuikkojen poisto

Tie­sit­hän, että myös räys­täis­tä ja katoil­ta roik­ku­vat jää­pui­kot kan­nat­taa pois­taa aika ajoin, sil­lä ne saat­ta­vat pudo­tes­saan olla erit­täin vaa­ral­li­sia. Huo­leh­di raken­nuk­se­si ympä­ris­tön tur­val­li­suu­des­ta – Tilaa meil­tä tur­val­li­nen ja teho­kas jää­puik­ko­jen pois­to jo tänään!

lvrs-lumet

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? 

Lumityöt hinta 1.1.2024

 

  • Kat­to­lu­mi­työt 50,00 €/h per työntekijä
  • Käsi­lu­mi­työt   45,00 €/h per työntekijä
  • Jää­puik­ko­jen pois­to räys­täil­tä 50,00 €/h per työntekijä

Hin­nat sisäl­tä­vät alv. 24%.
Lumi­työt teem­me tun­ti­ve­loi­tuk­sel­la ja ilman sito­via sopi­muk­sia.
Mini­mi­ve­loi­tus on 1 tun­ti ja tämän jäl­keen 30 min jaksoissa.

Kotitalousvähennys

Vuon­na 2024 koti­ta­lous­vä­hen­nys on 60 % työ­no­suu­des­ta 3500 € asti. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä 7000 euroa vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä voi vähen­tää 60 pro­sent­tia ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin kuu­lu­val­le yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sel­le mak­se­tus­ta työ­kor­vauk­ses­ta. Vuo­tui­nen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa

Yllättikö lumentulo?

Ota yhteyt­tä, niin kiin­teis­tö­si piha-alu­eet ja kul­ku­väy­lät ovat tur­val­li­set ja lumet­to­mat, nopeam­min kuin uskotkaan!

Soita 000 000 0000