Kylpyhuoneremontti

Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi sekä
Heinola, Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Leivonmäki, Kangasniemi,
Hirvensalmi ja Luhanka

Kylpyhuoneremontilla kaunis ja toimiva kylpyhuone 

Kai­paa­ko van­ha kyl­py­huo­nee­si uusia kalus­tei­ta, kau­nii­ta ja moder­ne­ja laat­to­ja tai lisää säi­ly­ty­sil­taa? Tai ehkä kai­paat kai­kin puo­lin toi­mi­vam­paa kyl­py­huo­net­ta arjen suju­voit­ta­mi­sek­si? Kyl­py­huo­ne­re­mont­ti on yksi kodin vaa­ti­vim­mis­ta remon­teis­ta, joka kan­nat­taa suo­siol­la jät­tää koke­neen ammat­ti­lai­sen huo­lek­si. Meil­tä saat jokais­ta yksi­tyis­koh­taa myö­den laa­duk­kaan kyl­py­huo­ne­re­mon­tin edullisesti. 

Kokonaisvaltainen kylpyhuoneremontti

Haa­vei­let­ko edul­li­ses­ta kyl­py­huo­ne­re­mon­tis­ta? Tilaa kyl­py­huo­ne­re­mont­ti Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­luil­ta. Voit itse vali­ta haluat­ko koko­nais­val­tai­sen kyl­py­huo­ne­re­mon­tin vai rai­kas­taa mär­kä­ti­lo­jen ilmet­tä pie­nem­mäl­lä pin­ta­re­mon­til­la. Toteu­tam­me tar­vit­taes­sa myös asian­mu­kai­set vesie­ris­tyk­set, jot­ta sinä voit huo­let­ta naut­tia kau­niis­ta kylpyhuoneestasi. 

Mitä kaikkea kylpyhuoneremontti voi pitää sisällään?

  • Vesie­ris­tys­ten uusimisen 
  • Laat­to­jen, panee­lien ja mui­den pin­ta­ma­te­ri­aa­lien uusimisen 
  • Hyl­ly­jen, kaap­pien ja mui­den kalus­tei­den asentamisen 
  • Altaan ja hano­jen vaihtamisen 
  • Suih­ku­kaa­pin tai -sei­nän asentamisen 

Älä enää epäröi – tehdään kylpyhuoneunelmistasi totta 

Teet­tä­mäl­lä kyl­py­huo­ne­re­mon­tin Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­luil­la saat toi­mi­van kyl­py­huo­neen, joka tuo ripauk­sen luk­sus­ta arjen kes­kel­le. Me remon­toim­me kyl­py­huo­neen alus­ta lop­puun huo­lel­li­ses­ti ja takaam­me, että remon­tin jäl­ki on laa­du­kas­ta ja kes­tä­vää. Huo­lel­la remon­toi­tu kyl­py­huo­ne on pait­si tyy­li­käs myös kes­tää aikaa ja elämistä. 

Heräsikö sinulla kysymyksiä kylpyhuoneremontista?

Tiesitkö, että voit saada kylpyhuoneremontistasi kotitalousvähennystä?

Vuon­na 2022 koti­ta­lous­vä­hen­nys on 60 % työ­no­suu­des­ta 3500 € asti. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä 7000 euroa vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä voi vähen­tää 60 pro­sent­tia ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin kuu­lu­val­le yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sel­le mak­se­tus­ta työ­kor­vauk­ses­ta. Vuo­tui­nen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa.

Kylpyhuoneremontti mielessä?

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan yhdes­sä sinun näköi­se­si kylppäri!

Soita 000 000 0000