Kotisiivous

Jyväskylä, Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Leivonmäki, Korpilahti,
Kangasniemi, Hirvensalmi JA LUHANKA

Kotisiivous tekee arjestasi helpompaa

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­luil­la on vuo­sien koke­mus onnis­tu­neis­ta koti­sii­vouk­sis­ta. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me Kes­ki-Suo­men alu­eel­la: Jyväs­ky­lä, Har­to­la, Sys­mä, Jout­sa, Per­tun­maa, Lei­von­mä­ki, Kor­pi­lah­ti,
Kan­gas­nie­mi, Hir­ven­sal­mi ja Luhan­ka.  Koti­sii­vouk­sis­sa panos­tam­me pit­kä­ai­kai­siin ja luot­ta­muk­sel­li­siin asia­kas­suh­tei­siin, jot­ka takaa­vat aina puh­taan ja raik­kaan kodin.

Säännöllinen siivous pitää kodin puhtaana

Hel­po­ta arkea­si teke­mäl­lä kans­sam­me sopi­mus sään­nöl­li­ses­tä koti­sii­vouk­ses­ta! Sään­nöl­li­sen sii­vouk­sen ansios­ta sinul­le jää enem­män aikaa per­heel­le, har­ras­tuk­sil­le ja ren­tou­tu­mi­seen. Voit kut­sua kotii­si ystä­viä kylään kos­ka tahan­sa, eikä yllä­tys­vie­rai­ta­kaan tar­vit­se enää säi­käh­tää. Puh­taas­sa kodis­sa viih­tyy koko per­he ja sään­nöl­li­sen sii­vouk­sen ansios­ta siis­tey­den yllä­pi­tä­mi­nen arjes­sa on helpompaa.

Kokeilusiivous ei sido sinua mihinkään

Tun­tuu­ko sii­vous­pal­ve­lun osta­mi­nen vie­raal­ta aja­tuk­sel­ta? Ei hätää! Meil­tä saat kol­men tun­nin kokei­lusii­vouk­sen hin­taan 100€. Kokei­lusii­vouk­sen ansios­ta sinä saat mah­dol­li­suu­den tutus­tua pal­ve­luum­me ilman sitou­tu­mis­ta, ja me puo­les­tam­me pys­tym­me rää­tä­löi­mään sii­vouk­sen sisäl­lön juu­ri sinun tar­pei­de­si ja koti­si puh­taus­vaa­ti­mus­ten mukai­sek­si. Kokei­lusii­vouk­sen jäl­keen las­kem­me sinul­le tar­jouk­sen koti­si sään­nöl­li­ses­tä puh­taa­na­pi­dos­ta! Huo­mioit­han, että mikä­li koti kai­paa suu­rem­paa sii­vous­ta, yli­me­ne­vät tun­nit las­ku­te­taan nor­maa­lien tun­ti­hin­to­jen mukaan.

Kotisiivous niin usein kuin sinä haluat

Koti­sii­vouk­set voi­daan sopia teh­tä­väk­si vii­koit­tain, kah­den vii­kon välein tai
ker­ran kuu­kau­des­sa. Sii­vouk­sen sisäl­tö sovi­taan aina yhdes­sä asiak­kaan
kans­sa ja koti­sii­vous toteu­te­taan sovit­tu­na ajan­koh­ta­na asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti. Jos asun­toan­ne ei ole sii­vot­tu vähään aikaan, niin suo­sit­te­lem­me suur­sii­vous­vaih­toeh­toa ennen ensim­mäis­tä koti­sii­vous­ta. Suur­sii­vouk­sel­la koti saa­daan puh­dis­tet­tua samal­la ker­taa täy­sin puh­taak­si,
jon­ka jäl­keen koti­sii­vouk­sel­la voi­daan yllä­pi­tää saa­vu­tet­tu puhtaustaso.

Heräsikö sinulla kysymyksiä kotisiivouksesta?

Kotisi siisteydestä huolehtivat aina ammattitaitoiset siivoojat

Kaik­ki asiak­kaam­me ovat meil­le yhtä tär­kei­tä, ja ammat­ti­tai­toi­set ja luo­tet­ta­vat sii­voo­jam­me pitä­vät aina huo­len kor­kea­laa­tui­ses­ta työn­jäl­jes­tä. Pyrim­me jär­jes­tä­mään työ­vuo­rot siten, että sama tut­tu ja luo­tet­ta­va sii­voo­ja huo­leh­tii asun­to­si siis­tey­des­tä. Kun tilaat sii­vouk­sen meil­tä, voit luot­taa sii­hen, että sinua odot­taa puh­taan rai­kas koti. Sii­voo­jam­me työs­ken­te­le­vät aina pareit­tain, mikä nopeut­taa sii­vouk­seen kulu­vaa aikaa huomattavasti.

Siivoamme ammattilaisvälineillä ja ympäristöystävällisillä puhdistusaineilla

Käy­täm­me sii­vouk­sis­sa aina omia ammat­ti­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja työ­vä­li­nei­tä ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä sekä eko­lo­gi­sia puh­dis­tusai­nei­ta. Puh­dis­tusai­nei­den valin­nas­sa on otet­tu huo­mioon nyky­ai­kai­set sii­vous­me­ne­tel­mät. Sii­vous­lii­nat pesem­me jokai­sen käyt­tö­ker­ran jäl­keen 70-90 astees­sa, joten sii­vous­lii­nam­me ovat aina puh­taat seu­raa­vaa sii­vous­koh­det­ta var­ten. Huo­leh­dim­me työ­vä­li­neit­tem­me kun­nos­ta ja tar­vit­taes­sa vaih­dam­me ne uusiin, kos­ka hyvät väli­neet nopeut­ta­vat töi­tä. Käy­täm­me yleen­sä asiak­kaan omaa imu­ria, mut­ta tar­vit­taes­sa voim­me tuo­da imu­rin muka­nam­me. Imu­rin kun­non hoi­to tai kes­kus­pö­ly­ni­mu­rin tyh­jen­nys ei kuu­lu Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut Oy:n työn­te­ki­jöil­le. Imu­ris­ta huo­leh­tii asia­kas itse.

huoneisto-lvrs

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? 

Mitä minun pitää tehdä ennen siivousta ja siivouksen aikana?

Ennen sii­vous­ta oli­si hyvä kerä­tä hie­man edes­sä ole­via lelu­ja ja mui­ta tava­roi­ta pois sii­vouk­sen tiel­tä, jot­ta vapaa­ta lat­tia­pin­ta-alaa on mah­dol­li­sim­man pal­jon sii­vouk­sen aika­na. Sii­vouk­sen ajak­si voit halu­tes­sa­si läh­teä naut­ti­maan vapaa-ajas­ta­si tai olla koto­na, miten vain sinä haluat!

Kotisiivous tekee arjestasi helpompaa

 • Pöly­jen pyy­hin­tä vapail­ta pin­noil­ta ja tasoil­ta (kat­se­kor­keu­den alapuolelta)
 • Lat­tioi­den, lis­to­jen ja mat­to­jen imu­roin­ti (myös sän­gyn alta)
 • Lat­tioi­den nih­keä- tai kos­tea­pyy­hin­tä mate­ri­aa­lin mukaisesti
 • Oven­pie­lien, oven­kah­vo­jen ja valo­kat­kai­si­mien tahranpoisto
 • Pei­lien ja mui­den lasi­pin­to­jen pyyhintä
 • Huo­ne­ka­lu­jen imu­roin­ti (mm. soh­vat ja tuolit)
 • Tis­kial­taan, lie­den ja lie­si­tuu­let­ti­men puh­dis­ta­mi­nen (liet­tä­ja lie­si­tuu­le­tin­ta ei puh­dis­te­ta sisäl­tä, lie­siä ei myös­kään siirretä)
 • Mik­ro­aal­to­uu­nin, jää­kaa­pin, astian­pe­su­ko­neen ulko­puo­lis­ten pin­to­jen tah­ro­jen poisto
 • Mui­den keit­tiö­va­rus­tei­den pyy­hin­tä (esim. kah­vin­kei­tin, veden­kei­tin, leivänpaahdin)
 • Leik­kuu­lau­dan puhdistus
 • Kaik­kien taso­pin­to­jen pöly­jen­pyy­hin­tä sekä tah­ran­pois­to (kat­se­kor­keu­den alapuolelta)
 • Lat­tioi­den ja mat­to­jen imurointi
 • Lat­tioi­den nih­keä- tai kos­tea­pyy­hin­nän mate­ri­aa­lin mukaisesti
 • Pei­lien ja mui­den lasi­pin­to­jen pyyhintä
 • Ammeen, wc-istui­men, taso­jen ja pesual­taan puh­dis­tus sekä
  tah­ran­pois­to
 • Suih­kun ja suih­kusei­nän pesu
 • Kaik­kien taso­pin­to­jen pölyn­pyy­hin­tä (kat­se­kor­keu­den alapuolelta)
 • Lat­tioi­den ja mat­to­jen imurointi
 • Lat­tioi­den nih­keä- tai kos­tea­pyy­hin­tä mate­ri­aa­lin mukaisesti
 • Pei­lien ja mui­den lasi­pin­to­jen pyyhintä

Tutustu myös monipuolisiin lisäpalveluihimme

Tar­joam­me asiak­kai­dem­me toi­vei­den mukaan lisä­mak­sus­ta myös mui­ta kodin pal­ve­lui­ta. Muut koti­pal­ve­lut ja nii­den suo­rit­ta­mi­sai­ka­tau­lu voi­daan rää­tä­löi­dä asiak­kaan toi­vei­den mukaan. Voim­me sopia joko yksit­täi­sis­tä tai sään­nöl­li­sis­tä muis­ta koti­pal­ve­luis­ta, jot­ka voi­daan sisäl­lyt­tää koti­sii­vouk­sen yhteyteen.

Lisäpalvelut ja arvioita niihin kuluvasta ajasta

 • Sili­tys (arviol­ta 5 min/paita)
 • Pyy­kin­pe­su
 • Ver­ho­jen vaihto
 • Ikku­noi­den pesu (+30–45 min/ ikkuna)
 • Peti­vaat­tei­den vaih­to ja tuu­le­tus (+30 min)
 • Tava­roi­den ja kaa­pien järjestely
 • Tis­ki­ko­neen tyhjennys/täyttö
 • Kir­ja­hyl­lyn pölypuhdistus
 • Sei­nien pyyhkiminen
 • Mik­ro­aal­to­uu­nin / uunin sisä­puo­len puh­dis­tus (+30 min)
 • Lie­si­tuu­let­ti­men suo­dat­ti­men pois­to ja puh­dis­tus (+30 min)
 • Sau­nan pesu (+30 min)
 • Lat­tia­kai­vo­jen puhdistus
 • Kyl­py­huo­nei­den teho­pe­su kalkinpoisto
 • Par­vek­keen siivous
 • Lem­mik­kien hoi­to ja ulkoilutus
 • Viher­kas­vien ja kuk­kien puhdistus/kastelu
 • Sei­nä­teks­tii­lien imu­roin­ti tai tuuletus
 • Huo­ne­ka­lu­jen ja teks­tii­li­huo­ne­ka­lu­jen imu­roin­ti kauttaaltaan
 • Ros­ka­äm­pä­rei­den puhdistus
 • Ros­ka­kaa­pin sisä­puo­len puhdistus
 • Ros­ka­pus­sien vaih­to ja ulosvienti
 • Jää­kaa­pin sisä­puo­len puh­dis­tus (asia­kas sulat­taa ja siir­tä­mi­nen asiak­kaan vas­tuul­la) (+30–45 min)
 • Pakas­ti­men sisä­puo­len puh­dis­tus (asia­kas sulat­taa ja siir­tä­mi­nen asiak­kaan vastuulla)
 • Mat­to­jen ulos­vien­ti / tamp­paus / tuu­le­tus sää­va­rauk­sel­la (ei ras­kai­den
  huo­ne­ka­lu­jen alta, eikä pai­na­via mattoja)

Kuinka kauan kotini siivoukseen pitää varata aikaa?

1

Lähtötaso, toiveet, asunnon koko ja kalusteiden määrä vaikuttavat siivousaikaan

Koti­sii­vouk­sen kes­toon vai­kut­ta­vat monet teki­jät, kuten asiak­kaan toi­veet, tilo­jen kun­to, neliö­mää­rä ja poh­ja­rat­kai­sut, asuk­kai­den luku­mää­rä sekä per­heen elä­män­ta­vat. Myös keit­tiön koko ja sel­keys, wc -ja pesu­ti­lo­jen koko ja mää­rä, se onko talou­des­sa lap­sia tai lem­mik­ke­jä ja miten tilat on sisus­tet­tu vai­kut­ta­vat sii­vouk­sen kes­toon. Huo­mioon tulee ottaa myös pin­ta­ma­te­ri­aa­lit, kalus­tei­den ja esi­nei­den mää­rä sekä mat­to­jen mää­rä, käsit­te­ly­ta­pa ja tuuletus.

2

Siivousaika on arvioitava aina tapauskohtaisesti 

Riip­puen sii­vous­tar­peis­ta sekä pal­ve­lu­tyy­pis­tä, saat­taa samois­sa koh­teis­sa tar­vit­ta­va sii­vousai­ka vaih­del­la toi­si­naan monin­ker­tai­ses­ti! Kah­den tai kol­men ensim­mäi­sen sii­vous­ker­ran jäl­keen aika yleen­sä vakiin­tuu. Mut­ta täl­löin­kin on hin­ta arvioi­ta­va uudes­taan, mikä­li esi­mer­kik­si kalus­tei­den mää­rä kas­vaa merkittävästi.

3

Siivousaika nopeutuu, kun siivottavassa kohteessa ei ole muita samaan aikaan

Sii­vousa­jan sääs­tä­mi­sek­si on erit­täin tär­ke­ää, että sii­vot­ta­vis­sa tilois­sa ei ole sii­vousai­ka­na lem­mik­ke­jä eikä mui­ta hen­ki­löi­tä sii­voo­jan lisäk­si, ja että sii­vot­ta­via tilo­ja voi­daan tar­vit­taes­sa myös tuulettaa.

4

Esimerkkiarvio siivoukseen kuluvasta ajasta

Seu­raa­va arvio sii­vous­ajois­ta on vain suun­taa-anta­va esi­merk­ki, joka on las­ket­tu työ­ko­ke­muk­sen perus­teel­la koti­sii­vous­so­pi­muk­sen mukaan ilman lisä­pal­ve­lu­ja. Täl­lai­sis­sa sii­vous­koh­teis­sa on teh­ty
yllä­pi­to­sii­vous­ta vähin­tään kak­si ker­taa kuu­kau­des­sa, eikä talou­des­sa ole ollut pie­niä lap­sia tai kotie­läi­miä.
Aika mitoi­te­taan aina siten, että työn lop­pu­tu­los on molem­pia osa­puo­lia tyydyttävä.

Huo­mioit­han, että neliö­koh­tai­set tun­ti­mää­rät ovat suun­taa-anta­via ja sii­vouk­seen kulu­va aika mää­ri­tel­lään aina tapaus­koh­tai­ses­ti. Esi­mer­kik­si asun­non koko, sisus­tus sekä työ­teh­tä­vien mää­rä vai­kut­ta­vat tuntimäärään.

 • 60 m² 2 tuntia
 • 70 m² 2,5 tuntia
 • 80 m² 3 tuntia
 • 90–100 m² 4 tuntia
 • 120 m² 5 tuntia
 • 150 m² 6,5 tuntia

Muista aina tilausta tehdessä, että laadukas palvelutyö edellyttää aina riittävästi aikaa! 

Mitä välineitä käytämme?

Hepa suo­dat­ti­mel­la varus­tet­tu Nil­fisk-sar­jan pölynimuri

Etto­re Pro­fes­sio­nal -ikku­nan­pe­su­vä­li­neet 

UNGER HYDROPOWER -ikku­nan­pe­su­ko­ne ikku­noi­den ulko­pe­suvar­ten 

Sap­pax Pro­fes­sio­nal -lattiasii­vous­vä­li­neet

Sii­vousai­nei­na käy­täm­me Tana pro­fessionalin sekä Green caren laa­duk­kai­ta ja tur­val­li­sia aineita

Kotisiivous niin usein kuin sinä haluat

Koti­sii­vouk­set voi­daan sopia teh­tä­väk­si vii­koit­tain, kah­den vii­kon välein tai ker­ran kuu­kau­des­sa. Sii­vouk­sen sisäl­tö sovi­taan aina yhdes­sä asiak­kaan kans­sa ja koti­sii­vous toteu­te­taan sovit­tu­na ajan­koh­ta­na asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti. Jos asun­toan­ne ei ole sii­vot­tu vähään aikaan, niin suo­sit­te­lem­me suur­sii­vous­vaih­toeh­toa ennen ensim­mäis­tä koti­sii­vous­ta. Suur­sii­vouk­sel­la koti saa­daan puh­dis­tet­tua samal­la ker­taa täy­sin puh­taak­si, jon­ka jäl­keen koti­sii­vouk­sel­la voi­daan yllä­pi­tää saa­vu­tet­tu puhtaustaso.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä:

Kiinnostuitko kotisiivouspalveluistamme?

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä niin suun­ni­tel­laan juu­ri sinun koti­si tar­pei­siin sopi­va siivouspaketti!

Soita 000 000 0000