Keittiöremontti

Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi sekä
Heinola, Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Leivonmäki, Kangasniemi,
Hirvensalmi ja Luhanka

Keittiöremontti lisää viihtyisyyttä ja nostaa asunnon arvoa

Toi­mi­va ja viih­tyi­sä keit­tiö koko­aa asuk­kaat yhtei­siin ruo­kai­lu­het­kiin ja tar­jo­aa miel­lyt­tä­vät puit­teet ruu­an­lait­toon. Keit­tiö on toi­mi­va sil­loin, kun se on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan juu­ri sinun tar­pei­ta­si ja makua­si. Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut toteut­taa laa­duk­kaat keit­tiö­re­mon­tit jo yli 28 vuo­den ammat­ti­tai­dol­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Kes­ki-Suo­men alu­eel­la.  Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan sinun toi­vei­de­si mukai­nen keittiöremontti! 

Valitse huoleton keittiöremontti juuri sinun tyyliisi

Toteu­tam­me keit­tiö­re­mon­tin alus­ta lop­puun saak­ka, avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Puram­me van­hat kalus­teet, maa­laam­me sei­nät, laa­toi­tam­me väli­ti­lan ja vaih­dam­me lat­tian uuteen. Asen­nam­me kaa­pis­tot, työ­ta­sot ja kodin­ko­neet pai­koil­leen käden kään­tees­sä. Voit vali­ta makusi mukaan moder­nin pel­kis­te­tyt, tren­dik­kään värik­käät tai koris­teel­li­set kaa­pi­no­vet sekä veti­met, väri­sil­mää­si miel­lyt­tä­vät laa­tat ja muut pin­ta­ma­te­ri­aa­lit. Teem­me työn puo­les­ta­si, ja sinä pää­set naut­ti­maan laa­duk­kaas­ta ja kes­tä­väs­tä lopputuloksesta. 

Mitä kaikkea keittiöremontti voi pitää sisällään?

  • Lat­tia-, sei­nä- ja kat­to­pin­to­jen uusiminen 
  • Väli­ti­lan laatoitus 
  • Keit­tiö­ta­son uusiminen 
  • Veti­mien vaihto 
  • Keit­tiön kaa­pis­to­jen asentaminen 
  • Kodin­ko­nei­den asennus 

Heräsikö sinulla kysymyksiä keittiöremontista?

Tiesitkö, että voit saada keittiöremontista kotitalousvähennystä?

Vuon­na 2022 koti­ta­lous­vä­hen­nys on 60 % työ­no­suu­des­ta 3500€ asti. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä 7000 euroa vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä voi vähen­tää 60 pro­sent­tia ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin kuu­lu­val­le yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sel­le mak­se­tus­ta työ­kor­vauk­ses­ta. Vuo­tui­nen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa.

Kiinnostuitko huolettomasta keittiöremontista?

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan juu­ri sinun toi­vei­de­si mukai­nen kokonaisuus!

Soita 000 000 0000