Julkisivutyöt

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki ja Vantaa sekä
Heinola, Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Leivonmäki, Kangasniemi,
Hirvensalmi ja Luhanka

Monipuoliset julkisivutyöt pääkaupunkiseudulla ja keski-suomen alueella

Jul­ki­si­vun tär­kein teh­tä­vä on suo­ja­ta raken­nus­ta kos­teu­del­ta ja vaih­tu­vil­ta sää­olo­suh­teil­ta. Se on myös raken­nuk­se­si näky­vin osa ja vai­kut­taa koko talon ilmee­seen sekä arvoon. Hyvis­sä ajoin teh­ty jul­ki­si­vu­re­mont­ti sujuu vai­vat­to­mas­ti ja edul­li­ses­ti, mut­ta vii­meis­tään sil­loin on aika ryh­tyä toi­men­pi­tei­siin, kun maa­li loh­kei­lee tai ver­hoi­lu kai­paa huol­toa. Län­si­väy­län Raken­nus- ja Sii­vous­pal­ve­lut toteut­taa jul­ki­si­vu­työt 28 vuo­den koke­muk­sel­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sekä Keski-Suomessa.

Julkisivuremontti suojaa kotiasi ja antaa sille näyttävän ulkoasun

Toteu­tam­me jul­ki­si­vu­työt asian­tun­te­vas­ti kaik­kiin jul­ki­si­vu­tyyp­pei­hin. Huol­lam­me rapa­tut pin­nat kor­jaus­rap­pauk­sel­la ja uudis­tam­me tai paik­kaam­me puu­ver­hoil­lut jul­ki­si­vut uusil­la lau­doi­tuk­sil­la. Kor­ja­tun jul­ki­si­vun vii­meis­te­lem­me aina tasai­sel­la maa­li­pin­nal­la, joka kes­tää aikaa ja kat­sei­ta. Tar­vit­taes­sa huo­leh­dim­me myös pel­käs­tä maa­lauk­ses­ta. Pois­tam­me loh­keil­leen maa­lin nopeas­ti ja tehok­kaas­ti, puh­dis­tam­me pin­nan huo­lel­li­ses­ti ja maa­laam­me ammat­ti­tai­toi­ses­ti tar­vit­ta­vat ker­rok­set aina poh­ja­maa­lis­ta vii­meis­te­lyyn saakka. 

Mitä kaikkea julkisivuremontti voi pitää sisällään?

  • Puu­ver­hoi­lun uusi­mi­nen tai paikkaus
  • Rapa­tun jul­ki­si­vun korjausrappaus
  • Jul­ki­si­vun maa­laus tai huoltomaalaus

Heräsikö sinulla kysymyksiä julkisivuremontista?

Tiesitkö, että voit saada julkisivutöistä kotitalousvähennystä? 

Vuon­na 2022 koti­ta­lous­vä­hen­nys on 60 % työ­no­suu­des­ta 3500€ asti. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä 7000 euroa vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä voi vähen­tää 60 pro­sent­tia ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin kuu­lu­val­le yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sel­le mak­se­tus­ta työ­kor­vauk­ses­ta. Vuo­tui­nen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa.

Kiinnostuitko julkisivutöistä?

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan yhdes­sä toi­vei­ta­si ja raken­nuk­se­si kun­toa vas­taa­va julkisivuremontti.

Soita 000 000 0000