Ikkunanpesu

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki ja Vantaa sekä
Jyväskylä, Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Korpilahti, Leivonmäki,
Kangasniemi, Hirvensalmi ja Luhanka

Päästä valo sisään ja nauti puhtaista ikkunaruuduista 

Likai­set ikku­nat, sii­te­pö­lyä ja pesuai­ne­jäl­kiä? Ei hätää, jätä ikku­nan­pe­su ammat­ti­lai­sen huo­lek­si ja sääs­tä aikaa, vai­vaa ja her­mo­ja. Ikku­noi­den pesu on yksi kodin työ­läim­mis­tä sii­vous­koh­teis­ta, mut­ta me Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­luis­sa pesem­me ikku­na­si säih­ky­vän puh­taik­si nopeas­ti ja huo­lel­li­ses­ti, aina 10 met­rin kor­keu­teen saak­ka! Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me ikku­nan­pe­suis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la (pois­lu­kien Hel­sin­gin ydin­kes­kus­tan alue) ja sekä Keski-Suomessa. 

Ikkunat on hyvä pestä säännöllisesti, kaksi kertaa vuodessa

Ikku­nat on hyvä pes­tä aina­kin kak­si ker­taa vuo­des­sa riit­tä­vän puh­taus­ta­son yllä­pi­tä­mi­sek­si. Ikku­noi­den sään­nöl­li­nen pesu kan­nat­taa, kos­ka lasi­pin­to­jen puh­dis­ta­mi­nen käy sil­loin huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min ja vai­vat­to­mam­min. Hoh­ta­van puh­taat ikku­nat lisää­vät asu­mis­mu­ka­vuut­ta ja pääs­tä­vät luon­non­va­lon esteet­tä asun­non sisätiloihin. 

Milloin on hyvä aika ikkunoiden pesulle?

Toteu­tam­me ikku­noi­den pesut säi­den olles­sa riit­tä­vän läm­pi­miä (vähin­tään +7 astet­ta), taval­li­ses­ti huh­ti-kesä­kuus­sa sekä elo­kuun lop­pu­puo­lel­ta aina loka­kuu­hun asti. Ikku­noi­ta ei kan­na­ta pes­tä vesi- tai rän­tä­sa­teel­la, kovan tuu­len aika­na tai kun aurin­ko pais­taa suo­raan ikku­naan. Aurin­gon läm­pö kui­vat­taa lasi­pin­nan kes­ken pesun ja sii­hen jää hel­pos­ti rantuja. 

Pesemme ikkunasi puhtaiksi ammattilaisvälineillä

Käy­täm­me ikku­noi­den ulko­puo­lis­ten lasien pesus­sa kor­kea­laa­tui­sia Unger Hydro­Power ikku­nan­pe­su­vä­li­nei­tä, joil­la pys­tym­me puh­dis­ta­maan ikku­nat tur­val­li­sem­min, nopeam­min ja tehok­kaam­min  jopa 10 met­rin kor­keu­teen saak­ka ulko­puo­lel­ta ilman vai­val­loi­sia raken­nus­te­li­nei­tä tai nos­tu­rei­ta. Unger Hydro­Powe­rin ansios­ta voim­me puh­dis­taa ikku­na­la­sien ulko­pin­nat ilman kemi­kaa­le­ja, kos­ka lai­te muut­taa veden puh­dis­ta­vak­si. Ikku­nan­pe­sun jäl­keen pin­ta kui­vuu itses­tään kirk­kaak­si ilman valu­ma­jäl­kiä, eikä ikku­noi­ta tar­vit­se erik­seen kuivata. 

Mitä kaikkea ikkunoiden pesu sisältää? 

 • Ikku­noi­den pesu (kaik­kien pin­to­jen pesu)
 • Ikku­na­lau­to­jen ja kar­mien puhdistus
 • Par­ve­ke­la­sien pesu
 • Lasio­vien pesu 

Lisäksi voit tilata 

 • Säle­kaih­ti­mien puh­dis­tus (mik­ro­kui­tu­lii­nal­la)
 • Ver­ho­jen vaih­to, poisto
 • Tar­ro­jen, sili­ko­ni- tai maa­li­läis­kien poisto 

Kuinka kauan ikkunoiden pesuun pitää varata aikaa? 

 • Nor­maa­li­ko­koi­sen 2-ruu­tui­sen ikku­nan pesu kes­tää noin 30 min
 • Nor­maa­li­ko­koi­sen 3-ruu­tui­sen ikku­nan pesu kes­tää noin 45 min
 • Par­vek­keen ikku­noi­den pesu kes­tää 2-3 tuntia
 • Mui­den kuin stan­dar­di­ko­kois­ten ikku­noi­den tai par­ve­ke­la­sien pesun kes­toa emme voi arvioi­da etukäteen
shutterstock_207255694

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? 

Huomioitavaa ennen ikkunanpesua

Van­hat ja huo­no­kun­toi­set ikku­nat pes­tään aina asiak­kaan vas­tuul­la. Jos ikku­nat eivät jos­tain syys­tä aukea nor­maa­lil­la avaa­mis­ta­val­la, jäte­tään ikku­nat niil­tä osin pesemättä.

Tiesitkö, että voit saada siivouspalveluista kotitalousvähennystä?

Vuon­na 2022 koti­ta­lous­vä­hen­nys on 60 % työ­no­suu­des­ta 3500 € asti. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä 7000 euroa vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä voi vähen­tää 60 pro­sent­tia ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin kuu­lu­val­le yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sel­le mak­se­tus­ta työ­kor­vauk­ses­ta. Vuo­tui­nen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa.

Mitäpä jos ulkoistaisit ikkunanpesun meille ja säästäisit huomattavasti aikaa ja vaivaa? 

Ota yhteyt­tä niin sovi­taan sinul­le sopi­va ajan­koh­ta ikku­noi­den pesulle!

Soita 000 000 0000