Apumiespalvelut

pääkaupunkiseudulla JA KESKI-SUOMESSA:
Hartola, Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, Leivonmäki, Kangasniemi,
Hirvensalmi ja Luhanka

Apumiespalveluita kotitalouksille ja yrityksille 

Olet­ko hank­ki­nut uuden pesu­ko­neen tai huo­ne­ka­lu­ja, joi­den asen­nuk­seen tai kasauk­seen tar­vit­set apua? Tai ehkä etsit ammat­ti­lais­ta, joka voi­si asen­taa yri­tyk­se­si kokous­ti­laan video­ty­kin nopeal­la aika­tau­lul­la? Apu­mies­pal­ve­lum­me vas­taa­vat juu­ri tämän tyyp­pi­siin tar­pei­siin! Mikään hom­ma ei ole meil­le lii­an suu­ri tai pie­ni, joten otat­han roh­keas­ti yhteyt­tä, kun kai­paat apua esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si tai koti­si asennustöihin! 

Apumiespalvelut auttaa monenlaisissa tilanteissa

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut aut­taa mie­lel­lään monen­lai­sis­sa asen­nus- ja huol­to­teh­tä­vis­sä pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sekä Kes­ki-Suo­men alu­eel­la. Me tulem­me pai­kan pääl­le kiin­nit­tä­mään hyl­lyt, lam­put, tau­lut ja oven­kah­vat tai vaik­ka­pa vain lisää­mään ja kiris­tä­mään puut­tu­vat tai irto­nai­set ruu­vit. Kasaam­me ja puram­me kalus­tei­ta edul­li­ses­ti ja nopeas­ti sekä asen­nam­me uudet kodin­ko­neet pai­koil­leen käden­kään­tees­sä. Autam­me mie­lel­läm­me myös pie­nis­sä piha­töis­sä, kuten hara­voin­nis­sa ja nur­mi­kon leikkuussa. 

Kaikki asennus-, kasaus ja kiinnitystyöt nopeasti tarvittavilla työkaluilla 

Asen­nam­me eri­lai­set pei­lit, hyl­lyt, tau­lut ja muut kodin tai työ­pai­kan sisus­tuse­le­men­tit asian­mu­kai­sil­la työ­ka­luil­la tuke­vas­ti pai­koil­leen. Lisäk­si kasaam­me asian­tun­te­vas­ti ja nopeas­ti eri val­mis­ta­jien pöy­dät, tuo­lit, hyl­ly­köt, lipas­tot ja muut kalus­teet. Tar­vit­taes­sa myös siir­räm­me tai kan­nam­me kalus­teet eri tiloi­hin. Apu­mies­pal­ve­lun tun­ti­hin­noit­te­lun lisäk­si veloi­tam­me erik­seen asen­nuk­ses­sa tar­vit­ta­vis­ta tar­vik­keis­ta sekä koh­tees­ta riip­puen pysä­köin­ti­mak­sus­ta Easy­par­kin hin­nas­ton mukaisesti. 

Kalusteiden nouto ja poiskuljetus asennuksen yhteydessä 

Kalus­tei­den asen­nuk­sen yhtey­des­sä nou­dam­me tar­vit­taes­sa osta­ma­si tuot­teen ja toi­mi­tam­me sen kotii­si tai työ­pai­kal­le­si nopeas­ti ja tur­val­li­ses­ti. Voim­me myös tar­vit­taes­sa kul­jet­taa van­hat kalus­teet puo­les­ta­si jätea­se­mal­le. Tämän hel­pom­mak­si uusien huo­ne­ka­lu­jen hank­ki­mi­nen ja kasaa­mi­nen ei enää voi tul­la. Huo­mioit­han kui­ten­kin, että kalus­tei­den kul­je­tuk­ses­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun ja Kes­ki-Suo­men alu­eel­la veloi­tam­me kiin­teän kul­je­tus­mak­sun sekä mah­dol­li­sen jäte­mak­sun jätea­se­man hin­nas­ton mukai­ses­ti. Tar­kem­mat tie­dot hin­nois­ta löy­dät hinnastostamme.

Apumiespalvelut hinnasto 1.1.2024

 

Jout­sa ja lähialueet

 • Kiin­ni­tys- ja asen­nus­työt 45 €/h  
 • Pie­net kasaus­työt  45 € /h 
 • Kalus­tei­den kul­je­tus jätea­se­mal­le 30 €/kuljetus. Hin­taan lisä­tään mah­dol­li­set jäte­mak­sut jätea­se­man hin­nas­ton mukaan. 
 • Kalus­tei­den kuljetus(esimerkiksi huo­ne­ka­lu­liik­kees­tä kotiin) 30 €/kuljetus.
 • Pie­net piha­työt 43 €/h

Työ­ve­loi­tus alkaa vas­ta työ­mie­hen saa­vut­tua kohteeseen.

Mini­mi­ve­loi­tus on aina 1 tun­ti ja tämän jäl­keen 15 minuu­tin jaksoissa.

Pää­kau­pun­ki­seu­tu  ja lähialueet 

 • Kiin­ni­tys- ja asen­nus­työt 70 €/h  
 • Pie­net kasaus­työt  70 €/h 
 • Kalus­tei­den kul­je­tus jätea­se­mal­le 45 €/kuljetus. Hin­taan lisä­tään mah­dol­li­set jäte­mak­sut jätea­se­man hin­nas­ton mukaan. 
 • Kalus­tei­den kuljetus(esimerkiksi huo­ne­ka­lu­liik­kees­tä kotiin) 45 €/kuljetus.

Työ­ve­loi­tus alkaa vas­ta työ­mie­hen saa­vut­tua kohteeseen.

Mini­mi­ve­loi­tus on aina 1 tun­ti ja tämän jäl­keen 15 minuu­tin jaksoissa.

Mat­ka­ku­lu 15-30€

Pysä­köin­ti­mak­su Easy­par­kin hin­nas­ton mukaan 

HUOM. Tunnissa ehtii tekemään useita pieniä asennuksia.

Lopul­li­seen hin­taan vai­kut­taa tar­vik­kei­den kap­pa­le­mää­rä  sekä mah­dol­li­nen pysä­köin­ti­ku­lu ja matkakulu.

 
Hin­nat sisäl­tä­vät alv 24 % sekä työkalut.

Heräsikö sinulla kysymyksiä apumiespalveluista?

Lisäpalvelut hinnasto 1.1.2024

Jout­sa ja lähialueet

 • Astian­pe­su­ko­neen + pesu­ko­neen asen­nus 130 € + tarvikkeet 
 • Astian­pe­su­ko­neen asen­nus 75 € + tarvikkeet 
 • Pesu­ko­neen asen­nus 75 € + tarvikkeet 
 • Pesu­ko­neen + kui­vaus­rum­mun asen­nus 110 € + tarvikkeet 

Pää­kau­pun­ki­seu­tu  ja lähialueet 

 • Astian­pe­su­ko­neen + pesu­ko­neen asen­nus 165 € + tarvikkeet 
 • Astian­pe­su­ko­neen asen­nus 110 € + tarvikkeet 
 • Pesu­ko­neen asen­nus 110 € + tarvikkeet 
 • Pesu­ko­neen + kui­vaus­rum­mun asen­nus 150 € + tarvikkeet
Hin­nat sisäl­tä­vät alv 24 %. 

Apumiespalveluita viikon jokaisena päivänä, myös iltaisin

Tar­joam­me apu­mies­pal­ve­lui­ta vii­kon jokai­se­na päi­vä­nä, sopi­muk­sen mukaan myös vii­kon­lop­pui­sin. Arki­sin teem­me asen­nus­töi­tä klo 7.30–19.00 väli­se­nä aika­na.  Ota yhteyt­tä, niin sovi­taan sinul­le sopi­vas­ta ajankohdasta! 
lvrs-apumiespalvelut-lansivaylan

Tilaa apumiespalvelu kätevästi lomakkeella! 

Olem­me yhtey­des­sä pian, niin voi­daan sopia ajan­koh­das­ta tarkemmin!

  Ajanvaraus ja peruutukset

  Toi­vom­me, että vas­taat pal­ve­luai­kaeh­do­tuk­seem­me mah­dol­li­sim­man pian. Odo­tam­me ehdot­ta­maam­me pal­ve­lua­jan­koh­taan vas­taus­ta­si n. 24 h, jon­ka jäl­keen vapau­tam­me ajan toi­sel­le pal­ve­lun­ti­laa­jal­le. Kalen­te­rim­me täyt­tyy nopeas­ti, ja sik­si peruu­tuk­set tulee teh­dä vii­meis­tään kak­si vuo­ro­kaut­ta ennen asen­nusa­jan­koh­taa. Koko päi­vän kes­tä­viä asen­nuk­sia kos­ke­vat varauk­set tulee peruut­taa yhtä (1) viik­koa aikai­sem­min, muu­ten veloi­tam­me 100 % arvioi­dus­ta työhinnasta. 

  Kotitalousvähennys

  Vuon­na 2024 koti­ta­lous­vä­hen­nys on 60 % työ­no­suu­des­ta  3500 € asti. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä 7000 euroa vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä voi vähen­tää 60 pro­sent­tia ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin kuu­lu­val­le yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sel­le mak­se­tus­ta työ­kor­vauk­ses­ta. Vuo­tui­nen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa.

  Kiinnostuitko apumiespalveluistamme?

  Ota roh­keas­ti yhteyt­tä niin voi­daan sopia ajan­koh­das­ta tarkemmin!

  Soita 000 000 0000