Me yllä­pi­däm­me kodit ja työ­pai­kat viihtyisinä
Me yllä­pi­däm­me kodit ja työ­pai­kat viihtyisinä
Me yllä­pi­däm­me kodit ja työ­pai­kat viihtyisinä

Korkeatasoista rakennus- ja siivouspalvelua Keski-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut on  raken­nus- ja sii­vous­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut per­hey­ri­tys. Tar­joam­me yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kail­lem­me kat­ta­vat remont­ti- ja raken­nus­pal­ve­lut, lumi­työt ja sii­vous­pal­ve­lut sekä moni­puo­li­set apu­mies­pal­ve­lut Jout­sas­sa, Lei­von­mäel­lä, Jyväs­ky­läs­sä, Har­to­las­sa, Kan­gas­nie­mel­lä, Sys­mäs­sä, Hir­ven­sal­mel­la, Per­tun­maal­la ja Luhangassa.

 

Kauniita koteja ja tyytyväisiä asiakkaita jo 28 vuoden ajan

Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­lut on pal­vel­lut lukui­sia tyy­ty­väi­siä asiak­kai­ta remon­toin­nis­sa jo yli 28 vuo­den ajan. Toteu­tam­me kau­nii­ta ja toi­mi­via kyl­py­huo­nei­ta, tun­nel­mal­li­sia sau­no­ja sekä tyy­lik­käi­tä keit­tiöi­tä juu­ri sinun toi­vei­de­si mukaan, vank­ku­mat­to­mal­la ammattitaidolla. 

Puhtaita koteja ja viihtyisiä työpaikkoja toteuttamassa

Olem­me aut­ta­neet yllä­pi­tä­mään puh­taam­pia kote­ja ja viih­tyi­säm­piä työ­paik­ko­ja nyt jo yli kuu­den vuo­den ajan. Pit­kät ja luot­ta­muk­sel­li­set asia­kas­suh­teet ovat toi­min­tam­me kul­ma­ki­viä. Työm­me tavoit­tee­na on tar­jo­ta hie­man hel­po­tus­ta juu­ri sinun arkee­si sekä luo­da viih­tyi­siä ja puh­tai­ta tilo­ja, jois­sa on help­po elää ja teh­dä töitä.

lansivaylan-rakennus-siivous-tyopaikat

Asiakastyytyväisyys ja ammattiylpeys ovat kaiken toimintamme lähtökohtia

Meil­le kai­kis­ta tär­kein­tä on, että sinä voit olla aidos­ti tyy­ty­väi­nen työm­me jäl­keen, oli kyse sit­ten kotia­pu­pal­ve­luis­tam­me, toi­mis­to­sii­vouk­ses­ta tai kyl­py­huo­ne­re­mon­tis­ta. Laa­tu ja ammat­tiyl­peys ohjaa­vat toi­min­taam­me sii­nä mis­sä sinun toi­vee­si­kin. Kun ker­rot meil­le mitä työl­täm­me haluat, pys­tym­me tar­joa­maan sinul­le paras­ta mah­dol­lis­ta palvelua. 

Rakennuspalvelut

Siivouspalvelut kotitalouksille

Siivouspalvelut yrityksille

Apumiespalvelut

Lumityöt

Tutustu siivouspalveluumme ennen sitoutumista

Tilaa kolmen tunnin kokeilusiivous hintaan 109 €

Tun­tuu­ko sii­vous­pal­ve­lun osta­mi­nen vie­raal­ta aja­tuk­sel­ta? Ei hätää! Län­si­väy­län Raken­nus & Sii­vous­pal­ve­luil­ta saat kol­men tun­nin kokei­lusii­vouk­sen hin­taan 109€. Kokei­lusii­vouk­sen ansios­ta sinä saat mah­dol­li­suu­den tutus­tua pal­ve­luum­me ilman sitou­tu­mis­ta, ja me puo­les­tam­me pys­tym­me rää­tä­löi­mään sii­vouk­sen sisäl­lön juu­ri sinun tar­pei­de­si ja koti­si puh­taus­vaa­ti­mus­ten mukai­sek­si. Kokei­lusii­vouk­sen jäl­keen las­kem­me sinul­le tar­jouk­sen koti­si sään­nöl­li­ses­tä puh­taa­na­pi­dos­ta! Huo­mioit­han, että mikä­li koti­si kai­paa suu­rem­paa sii­vous­ta, yli­me­ne­vät tun­nit las­ku­te­taan nor­maa­lien tun­ti­hin­to­jen mukaan. 

Soita 000 000 0000